Zoeken op

Zoeken op

Alles

28 april, 2020

Aanpassing concernregeling NOW

De NOW-regeling beoogt ondernemingen die onder de huidige bijzondere omstandigheden te maken hebben met een omzetverlies van meer dan 20% een tegemoetkoming in de loonkosten te geven op basis waarvan zij gedurende de maanden maart, april en mei zo veel mogelijk de salarissen van hun werknemers kunnen doorbetalen.

Maatregelen Coronavirus
Voordelen holdingstructuur

Uitgangspunt NOW-regeling

Uitgangspunt in de regeling is dat bij een grotere samenstelling van rechtspersonen of natuurlijke personen, zoals een concern, de omzetdaling van de hele groep de basis is. Dit uitgangspunt kan binnen bepaalde concerns ertoe leiden dat toch ontslagen vallen binnen onderdelen van de groep, omdat deze door de crisismaatregelen minder presteren. De NOW-regeling wordt om die reden aangepast.

De hoofdregeling blijft ongewijzigd. Het wordt enkel mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen van een concern subsidie voor hun loonkosten kunnen aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij, in plaats van het concernniveau, als bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. Indien de omzetdaling van het concern als geheel ten minste 20% is, geldt dat zij als geheel gebruik kunnen maken van de regeling.

Voorwaarden
De werkmaatschappij die de steun aanvraagt moet zelfstandige rechtspersoonlijkheid hebben.

Geen dividend of bonussen uitkeren en geen eigen aandelen inkopen

Concerns, waarvan een werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot en met de datum waarop de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.

Werkmaatschappijen moeten een overeenkomst met de betrokken vakbonden (of een andere vertegenwoordiging van werknemers) hebben over werkbehoud

Voorwaarde voor de regeling wordt dat een werkmaatschappij met 20 of meer werknemers met de belanghebbende verenigingen van werknemers, en bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers, een akkoord heeft over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers.

Er is geen personeels-bv binnen het concern

Concerns met personeels-bv’s moeten altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau. Op dat niveau komen de omzet(daling) en de inzet van het personeel immers samen. Op het niveau van de werkmaatschappijen van deze concerns is deze koppeling afwezig. Een werkmaatschappij kan dus alleen zijn omzetdaling rapporteren voor de loonheffingennummers die binnen zijn werkmaatschappij vallen.

Controlewaarborgen

Met het oog op strategisch gedrag worden een aantal voorwaarden en waarborgen voorgesteld. In de nog uit te werken standaarden van accountants wordt dit nog nader gedefinieerd.

  1. De andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten kosten gaan van de subsidie vragende entiteit, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en die voor die andere entiteit afwijkend zijn. Er mag in of over de meetperiode niet op een laat of later moment opdrachten worden omgeboekt van de subsidie vragende entiteit naar een andere entiteit binnen de groep.
  2. Als werknemers van de werkmaatschappij in het subsidie-tijdvak activiteiten ondernemen bij een andere entiteit, dan dient bij de vaststelling van de subsidie de omzetderving van de werkmaatschappij te worden verlaagd met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet. Dit voorkomt dat door schuiven met personeel de loonkosten voor financiering in aanmerking komen.
  3. Het transferpricing systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast.
  4. Mutatie voorraden en gereed product worden aan de omzet toegerekend.

De hierboven beschreven voorgenomen wijziging zal naar verwachting in de laatste week van april worden gepubliceerd. Vanaf inwerkingtreding van de wijziging kunnen aanvragen bij het UWV worden ingediend.

Risico’s -> extra voorwaarden

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Meer artikelen