Zoeken op

Zoeken op

Alles

8 april, 2021

Advieswijzer Stimuleringsregelingen voor innovatie 2021

Innovatie is het sleutelwoord voor de toekomst, want stilstand is achteruitgang. Ben jij benieuwd of innovatie ook voor jouw onderneming loont? Lees hieronder meer over de stimuleringsregelingen voor innovatie in 2021.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen
Stimuleringsregelingen voor Innovatie

Wat is innovatie?

Als ondernemer ben je op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van jouw bedrijf te vergroten. Je denkt na over hoe je producten, diensten en processen kunt verbeteren en vernieuwen. Je speelt in op nieuwe vragen vanuit de markt. Want op die manier ben je succesvol, doen klanten graag zaken met jou en heeft de concurrent het nakijken.

Een rondje op internet leert ons dat innovatie gelijkstaat aan vernieuwing. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het begrip innovatie te omschrijven als: alle activiteiten die gericht zijn op vernieuwing in een bedrijf. Innovaties kunnen volgens het CBS zowel technologisch als niet-technologisch van aard zijn. Bij technologische innovatie gaat het om het vernieuwen dan wel sterk verbeteren van producten, diensten of de processen waarmee producten en diensten worden voortgebracht. Van niet-technologische innovatie is bijvoorbeeld sprake bij vernieuwingen in de organisatie.

Hierna gaan wij in op de:

 

WBSO voor speur- en ontwikkelingswerk

Een van de belangrijkste fiscale stimuleringsregelingen voor innovatie is de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Met de WBSO kun je de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) binnen jouw bedrijf verlagen, maar ook de overige S&O-kosten en -uitgaven. Ook als zelfstandig ondernemer kun je gebruikmaken van de WBSO. Je moet dan wel minimaal 500 uren per jaar besteden aan S&O.

Welke projecten komen in aanmerking?

Onder de WBSO vallen twee soorten projecten:

Werkgevers kunnen een afdrachtvermindering van loonbelasting krijgen voor werknemers die (gekwalificeerd) S&O-werk verrichten. Een ondernemer die S&O-werk verricht, kan de aftrek speur- en ontwikkelingswerk toepassen. Aftrek of afdrachtvermindering kan echter alleen als de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een S&O-verklaring heeft afgegeven. Als werkgever kun je maximaal vier keer per jaar een digitale WBSO-aanvraag indienen voor een periode van minimaal drie en maximaal twaalf aaneengesloten maanden. Bent je zelfstandig ondernemer, dan geldt dit maximum niet.
Je kunt jouw aanvraag uiterlijk de dag voorafgaand aan de aanvraagperiode indienen. Start jouw aanvraagperiode op 1 mei? Dien jouw aanvraag dan uiterlijk 30 april in. Hierop is één uitzondering: start de aanvraagperiode op 1 januari, dan moet je jouw aanvraag uiterlijk 20 december het jaar ervoor indienen. De aanvraagperiode is minimaal drie maanden en maximaal twaalf kalendermaanden. Je mag vier keer per jaar een aanvraag indienen.

Ben je een zelfstandig ondernemer zonder personeel? Dan start de aanvraagperiode vanaf de datum dat je de aanvraag indient tot het einde van het kalenderjaar.

Let op! De uiterste termijnen voor het indienen van een aanvraag voor de WBSO in 2021 zijn:

Door de samenvoeging van de RDA (Research & Developmentaftrek) met de WBSO moet je als werkgever (S&O-inhoudingsplichtige) bij de eerste WBSO-aanvraag voor 2021 aangeven of je kiest voor het werkelijke bedrag aan kosten en uitgaven of voor een forfaitair bedrag.

Wat levert het op?

De S&O-afdrachtvermindering bedraagt in 2021 40% van de totaal gemaakte S&O-(loon)kosten en uitgaven voor zover deze niet meer bedragen dan € 350.000, en 16% over het meerdere. Er geldt geen maximum voor de S&O-afdrachtvermindering.

De S&O-aftrek voor de ondernemer bedraagt in 2021 € 13.188. Omdat de RDA als zelfstandige innovatieregeling is komen te vervallen, is hiervoor ook geen aanvullende S&O-aftrek meer mogelijk in de inkomstenbelasting.

Is de verschuldigde loonheffing in een aangiftetijdvak niet voldoende om een evenredig deel van de S&O-afdrachtvermindering te kunnen verrekenen, dan mag je een restant verrekenen met andere aangiftetijdvakken die vallen in het kalenderjaar waarop de S&O-verklaring betrekking heeft.

Extra budget voor startende ondernemingen

Werkgevers die als starter worden aangemerkt, krijgen een S&O-afdrachtvermindering van 50% in plaats van 40% over de eerste € 350.000 van de totale S&O-(loon)kosten en uitgaven. Startende zelfstandigen krijgen een extra S&O-aftrek van € 6.598.

S&O-administratie

Je bent verplicht om een S&O-administratie bij te houden van de uitvoering van jouw projecten. Uit deze administratie moet blijken welke S&O-werkzaamheden zijn verricht en hoeveel tijd daaraan is besteed. De bewaartermijn van de administratie is zeven jaar. Heb je bij de eerste WBSO-aanvraag voor 2021 gekozen voor ‘werkelijke kosten en uitgaven’ en niet voor een forfaitair bedrag, dan moet je ook hiervoor een administratie bijhouden. Binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar moet je het aantal gerealiseerde S&O-uren en de eventuele werkelijk gemaakte kosten en uitgaven per S&O-verklaring melden aan RVO.nl.

Vanzelfsprekend kunnen wij jou volledig informeren en adviseren rondom de WBSO. Op www.rvo.nl vind je overigens al de nodige informatie om je verder in te lezen.

Innovatiebox in de vennootschapsbelasting

Heb je voor jouw eigen innovatie een S&O-verklaring ontvangen en onderneem je in de vennootschapsbelasting, dan is de innovatiebox wellicht interessant voor jou. De winsten die je maakt met innovatieve activiteiten kun je onderbrengen in de innovatiebox. Je betaalt dan aanzienlijk minder belasting: in plaats van het maximale belastingtarief van 25% geldt een effectief tarief van 9%.

Vanaf 2017 heb je alleen nog toegang tot de innovatiebox als je beschikt over een S&O-verklaring. Grote bedrijven (netto(groeps)omzet € 250 miljoen of meer in vijf jaar en bruto voordelen uit innovatieve activa van € 37,5 miljoen in vijf jaar) hebben naast een S&O-verklaring nog een tweede toegangsticket nodig (bijvoorbeeld een octrooi).

Forfaitaire regeling

Kun je de innovatiebox toepassen, dan mag je kiezen voor een eenvoudige forfaitaire regeling. Deze houdt in dat je 25% van jouw totale winst mag aanmerken als voordeel voor de innovatiebox. De forfaitaire regeling kent een maximum van € 25.000. Je kunt maximaal drie jaar gebruikmaken van deze forfaitaire regeling.

Is de reguliere regeling financieel voor jou aantrekkelijker, dan adviseren wij jou graag bij het aanvraagtraject. De voorwaarden zijn streng en er geldt een boxdrempel. Je kunt elk jaar beslissen of je gebruik gaat maken van de innovatiebox.

Nexusbenadering

De Nexusbenadering betekent kort gezegd een beperking als je (een deel van) de S&O-activiteiten uitbesteedt aan een verbonden lichaam, oftewel een ander bedrijfsonderdeel. De voordelen die aan dit uitbestede deel zijn toe te rekenen, komen niet voor de innovatiebox in aanmerking.

Financieringsregelingen voor innovatie

De ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en processen is duur. Heb je een innovatief idee, maar beschikt jouw bedrijf niet over de benodigde financiële middelen, dan biedt wellicht het Innovatiekrediet voor jou uitkomst. Hiermee kunnen veelbelovende innovatietrajecten worden gefinancierd. Het is een risicodragend krediet. De rente varieert van 7 tot 10%, afhankelijk van het risicoprofiel en het type ontwikkelingsproject. Je moet het verleende Innovatiekrediet en de hierop berekende rente terugbetalen.

Garantiestelling

Er zijn meer financiële regelingen vanuit de overheid. Om jouw toegang tot kredieten te vergemakkelijken, biedt de overheid diverse garantieregelingen. Door de garantiestelling zal een kredietverstrekker eerder bereid zijn je een lening te verstrekken. Beschik je als innovatieve ondernemer over een S&O-verklaring, dan biedt de overheid binnen de regeling Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) een aanvullende garantieregeling. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de bank verstrekt, voor een periode van één jaar. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Let op! De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB-regeling is vanwege het coronavirus verhoogd van 50 naar 75% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen, lopen ze hierbij minder risico en hebben bedrijven dus de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot twee jaar.

Subsidieregelingen voor innovatie

Naast subsidies in de vorm van fiscaal voordeel of krediet zijn er ook subsidies in de vorm van een financiële bijdrage. Er zijn subsidies voor onderzoek en ontwikkeling, subsidies voor samenwerking en innovatie, subsidies die speciaal voor jouw branche gelden en provinciale subsidies voor innovatie. Wij denken graag met je mee rondom de subsidiemogelijkheden voor jou. Voor meer informatie over subsidies kun je naast genoemde www.rvo.nl ook terecht op www.ondernemersplein.nl.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen