Zoeken op

Zoeken op

Alles

18 februari, 2019

Aansprakelijkheid: ongeacht je rechtsvorm

Iedere onderneming loopt het risico om op enig moment aansprakelijk te worden gesteld voor de door haar uitgevoerde activiteiten. Aansprakelijkheidsstelling kan bijvoorbeeld volgen door ontstane belastingschulden, het indienden van een foutieve aangifte of het niet tijdig deponeren van de jaarrekening.
Indien sprake is van een natuurlijk persoon, zoals bijvoorbeeld een eenmanszaak, zal een crediteur het geld kunnen vorderen van de ondernemer in privé. Wanneer sprake is van een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een B.V., zal in beginsel de B.V. aansprakelijk worden gesteld voor het niet betalen van de crediteur.

due dilligence

Aansprakelijkheid

Een aantal situaties kunnen er echter voor zorgen dat ook de bestuurder in privé aansprakelijk kan worden gesteld voor de activiteiten welke zijn uitgevoerd onder haar bestuur binnen bijvoorbeeld een B.V. of V.O.F. Een DGA of vennoot kan derhalve voor een groter bedrag aansprakelijk worden gesteld dan hetgeen is ingebracht in de onderneming. Hiervan is bijvoorbeeld bij kennelijk onbehoorlijk bestuur of onbehoorlijke taakvervulling.

In het Burgerlijk Wetboek zijn een aantal situaties opgenomen waarbij de bestuurder ook in privé aansprakelijk gesteld kan worden. Als een aandeelhouder bijvoorbeeld besluit dat er een dividenduitkering plaats moet vinden, dient de bestuurder altijd een uitkeringstoets uit te voeren. Is vervolgens na het uitkeren van dividend de onderneming niet meer in staat aan haar verplichtingen te voldoen, dan wordt de bestuurder geacht dit te hebben geweten en is hij aansprakelijk voor de hieruit ontstane schulden.

Risico’s managen

Als onderneming, ondernemer of bestuurder is het belangrijk om je ervan bewust te zijn waar de eventuele risico’s worden gelopen met betrekking tot aansprakelijkheid, te beseffen hoe groot de risico’s zijn en de opties te bekijken om de risico’s te beperken of af te dekken. Wil je hierover meer weten? Neem dan contact op met een Moore MTH adviseur.

Meer artikelen