Zoeken op

Zoeken op

Alles

28 april, 2020

Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Voor hypotheken die op of na 1 januari 2012 zijn afgesloten en onder de fiscale aflossingseis vallen kan alleen aftrek van rente en kosten worden verleend indien de hypotheek in maximaal 360 maanden volgens een ten minste annuïtair schema wordt afgelost.

Indien op enig moment een achterstand wordt opgelopen, bijvoorbeeld door een betaalpauze bij de bank, is in de fiscale wetgeving vastgelegd op welke wijze en binnen welke termijnen die achterstand moet worden ingelopen. Als niet aan die eisen wordt voldaan, ontstaat het risico dat recht op aftrek van rente en kosten vervalt. Om het in bepaalde gevallen mogelijk te maken ook op een andere wijze de aflossingsachterstand in te halen, zullen in een beleidsbesluit twee goedkeuringen worden opgenomen.

Maatregelen Coronavirus
Huizen in Utrecht

Goedkeuring

De eerste goedkeuring heeft betrekking op het zo snel mogelijk na afloop van de uitstelperiode van maximaal zes maanden vaststellen van een nieuw annuïtair schema op basis waarvan het inhalen van de aflossingsachterstand wordt uitgesmeerd over de resterende looptijd van de maximale termijn van 360 maanden van de lening. De huidige regelgeving vereist dat een achterstand opgelopen in 2020, uiterlijk 31 december 2021 moet zijn ingehaald.

De tweede goedkeuring die met de eerste samenhangt, is dat wordt toegestaan de resterende lening te splitsen waarbij voor de resterende hoofdsom zonder rekening te houden met de aflossingsachterstand het bestaande annuïtaire schema van toepassing blijft en voor het deel van de aflossingsachterstand een afzonderlijke (hypothecaire) lening met een eigen annuïtair schema wordt afgesloten waarbij de looptijd maximaal gelijk is aan de resterende looptijd van de oorspronkelijke hoofdsom. Deze goedkeuring biedt meer mogelijkheden tot maatwerk in het inhalen van een aflossingsachterstand.

Het besluit waarin deze goedkeuringen worden opgenomen zal gelden voor belastingplichtigen die zich tussen 12 maart 2020 en 30 juni 2020 melden of hebben gemeld bij hun kredietverstrekker en met hun kredietverstrekker een betaalpauze overeenkomen van maximaal zes maanden. De betaalpauze moet uiterlijk op 1 juli 2020 ingaan.

Onder nader te stellen voorwaarden kan ook voor betaalpauzes die sinds 12 maart al zijn overeengekomen en mogelijk deels al ten uitvoer zijn gebracht in de periode voorafgaande aan publicatie van het besluit gebruik worden gemaakt van de regeling zoals opgenomen in het beleidsbesluit.

Voor leningen die zijn aangegaan bij anderen dan zogenaamde administratieplichtigen, zal worden bezien op welke en onder welke voorwaarden het besluit ook op die leningen van toepassing kan worden. Dit gaat dan bijvoorbeeld om leningen bij de eigen bv of een familielid.

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Meer artikelen