Zoeken op

Zoeken op

Alles

13 juli, 2022

Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht

Veel (grotere) zorginstellingen hebben sinds 2005 een individueel convenant Horizontaal Toezicht gesloten met de Belastingdienst. Voor dergelijke handhavingsconvenanten ‘oude stijl’ geldt een overgangsregeling op grond waarvan deze convenanten uiterlijk op 31 december 2022 komen te vervallen. Vanwege deze naderende datum is de deelname aan (de doorontwikkeling) Horizontaal Toezicht – en het sluiten van een nieuw individueel convenant – weer volop onderwerp van gesprek tussen de Belastingdienst en zorginstellingen. Maar wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten bij de keuze voor deelname aan de ‘Doorontwikkeling van Horizontaal Toezicht’ (hierna: DHT)?

Meer artikelen
Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht

Van ‘oude stijl’ naar ‘nieuwe stijl’

Een convenant onder het ‘oude’ Horizontaal Toezicht gaf instellingen de mogelijkheid om bijvoorbeeld vooraf afspraken te maken over onder meer fiscale vraagstukken en het proces rondom de indiening van aangiften. Als ‘tegenprestatie’ was wel een hoge mate van transparantie vereist (bij twijfel niet inhalen’ of ín overleg treden met de Belastingdienst). Verder werd van de instelling verwacht dat zij, in afstemming met de Belastingdienst, haar fiscale positie in kaart bracht, en de fiscale beheersing (AO/IC) en procedures in een zogenoemd Tax Control Framework (TCF) zou vastleggen. Een groot aantal in het verleden afgesloten HT-convenanten heeft echter nooit een adequate opvolging gekend en kende bovendien in zekere zin een (te) vrijblijvend karakter en een wisselende invulling.

De Belastingdienst heeft het ‘oude’ HT geëvalueerd en is tot de conclusie gekomen dat HT moest worden doorontwikkeld, waarbij instellingen de uitdrukkelijke keuze voorgelegd krijgen om al dan niet aan DHT mee te doen. Lag in het verleden de nadruk op het samenwerken met de Belastingdienst, in DHT ligt de focus veel meer op het zelf toezicht houden. Toezicht waarvoor de instelling zelf voornamelijk moet zorgdragen en de uitkomsten moet delen met de Belastingdienst. Dit betekent dat de keuze voor DHT de nodige voorwaarden, spelregels en verplichtingen met zich mee brengt.

Concrete verwachtingen zorginstelling binnen Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht

De belangrijkste zaken waarmee door zorginstellingen rekening gehouden moet worden zijn:
– Het hebben van een (gedocumenteerde) fiscale strategie.
– Uitvoering van een jaarlijkse risicoanalyse naar de fiscale key risks (zijn deze nog actueel).
– Jaarlijkse monitoring van de werking van de fiscale beheersmaatregelen (en het handelen naar de uitkomsten daarvan).
– Het actueel houden van het bovenstaande ‘tax control framework’ door tijdig te anticiperen op diverse wijzigende omstandigheden (zoals wijzigingen in rechtspraak, wetgeving, juridische structuur en activiteiten).
– Het delen met de Belastingdienst van de uitkomsten van de hiervoor genoemde analyses.
– Bij een (potentieel) verschil van inzicht rondom de uitlegging/interpretatie van wet- en regelgeving actief vooroverleg wordt voeren met de Belastingdienst.
– Een nieuw convenant kent een looptijd van 3 jaar.

In feite komt dit erop neer dat zorginstellingen zelf periodiek (ten minste jaarlijks) moeten toetsen of de ingediende aangiften vrij zijn van materiële onjuistheden. Daarvoor is nodig dat interne fiscale processen en beheersmaatregelen op orde zijn, Deze moeten zijn vastgelegd met daarin op genomen een fiscale risicomatrix en hoe de beheersing (monitoring) wordt vormgegeven. Zoals opgemerkt moet onderzoek en controlewerk zelf worden uitgevoerd (self-assessments). De Belastingdienst wil onder DHT van “tell me” naar een “show me” aanpak. Deze aanpak is vormvrij, maar resultaten zullen op gezette tijden gedeeld moeten worden met de Belastingdienst.

Verder lijkt ook de aandacht van de Belastingdienst binnen het DHT intensiever te gaan worden. In de praktijk was het vaak zo dat binnen het ‘oude’ HT niet of nauwelijks (steekproef)controles plaatsvonden. In eerdere evaluaties is geconcludeerd dat zowel in als buiten HT te weinig aan monitoring en controle is gedaan en dat dit in het kader van DHT dus geïntensiveerd gaat worden. Het is daarom belangrijk om te beseffen dat ondanks het hebben van een DHT-convenant de Belastingdienst ook periodiek langs kan komen voor een controle via een geïntegreerde steekproefcontrole (op basis van de Leidraad Controle aanpak Belastingdienst). Kortom, het is dus niet zo dat binnen een DHT-convenant er geen (tijdsintensieve) belastingcontroles meer zijn te verwachten.

Deelname aan Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht

Onze inschatting is dat DHT waarschijnlijk meer dan voorheen beslag zal leggen op de organisatie/administratie van zorginstellingen. Het is daarom belangrijk dat zorginstellingen weloverwogen een keuze maken voor deelname aan DHT. Belangrijke vragen die daarin meegenomen moeten worden zijn: is de kennis en menskracht op dit moment en in de komende jaren binnen de organisatie aanwezig? En zijn de AO/IC en interne communicatiesystemen in voldoende mate op orde om een serieuze DHT-partner van de Belastingdienst te kunnen zijn? Als Moore MTH hebben wij veel ervaring bij het ondersteunen en inrichten van de fiscale processen, fiscale risico matrixen en beheersmaatregelen. Als Moore MTH adviseurs vinden wij dat jij dat primair voor jezelf moet doen en niet uitsluitend voor een stakeholder als de Belastingdienst. Het goed op orde hebben van de fiscale processen kan wel – in overleg met de Belastingdienst – leiden tot een keuze voor DHT. In alle fasen zijn wij jouw zorginstelling graag van dienst.

Neem contact op

Heb je een vraag of wil je persoonlijk advies? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Neem contact op

Meer artikelen