Zoeken op

Zoeken op

Alles

15 juli, 2020

Einde bedrijf door pensioen of ziekte? Per 2021 compensatie transitievergoeding

Staak je jouw bedrijf door pensionering of ziekte? Dan kun je vanaf 1 januari 2021 aanspraak maken op een compensatie van de transitievergoedingen voor jouw werknemers. Het gaat hier om bedrijven met minder dan 25 werknemers.

De compensatie transitievergoeding bij beëindiging van het bedrijf is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Voor de berekening van het aantal werknemers is niet van belang of de werknemer een tijdelijk of een vast contract heeft. Deze compensatieregeling treedt vanaf 1 januari 2021 in werking. Er geldt geen terugwerkende kracht.

Artikelen
Compensatie transitievergoeding

Niet uit privévermogen

De overheid wil voorkomen dat werkgevers die door ziekte of pensionering gedwongen zijn hun onderneming te staken, privévermogen moeten aanwenden om hun werknemers de transitievergoeding uit te kunnen betalen.

Voorwaarden compensatie

Om in aanmerking te komen voor deze compensatie moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

De werkgever kan dus gespreid over een periode meerdere keren een compensatieaanvraag indienen. Dit heeft als voordeel dat de financiële lasten voor een werkgever als gevolg van het ‘voorschieten’ van de transitievergoedingen worden beperkt. Om in aanmerking te komen voor de compensatie, moet voor minimaal één werknemer toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens verval van arbeidsplaatsen als gevolg van het beëindigen van de werkzaamheden van de onderneming van het UWV zijn verkregen.

Daarnaast moet er aan één van onderstaande voorwaarden worden voldaan:

Compensatie van al door de werkgever betaalde transitievergoedingen kan ook worden verstrekt als de werkgever is overleden, maar nog wel voorafgaand aan zijn overlijden een aanvraag voor compensatie bij het UWV heeft ingediend. De aanvraag kan niet door erfgenamen worden gedaan.

Procedure UWV

De werkgever zal nader te bepalen gegevens aan het UWV moeten verstrekken over onder meer de berekening van de hoogte van de transitievergoeding en de betaling ervan. Bij bedrijfsbeëindiging in geval van ziekte, zal de ziekte aan de hand van een verklaring van de bedrijfsarts bewezen moeten worden.

Meer artikelen