Zoeken op

Zoeken op

Alles

21 december, 2020

Hoe hoog is de transitievergoeding die ik aan mijn werknemer moet betalen?

De hoogte van de transitievergoeding die je je werknemer verschuldigd bent bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: het maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is maximaal € 83.000 bruto. Of, als het jaarsalaris van werknemer hoger is dan € 83.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris. Sinds 1 januari 2020 is de berekening van de transitievergoeding als volgt.

Artikelen
hoe hoog is transitievergoeding

Hoe hoog is de transitievergoeding per 1 januari 2020?

Vanaf 1 januari 2020 heeft de werknemer vanaf de eerste dag van zijn arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dus ook als hij in zijn proeftijd wordt ontslagen. De hoogte van de transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar over de feitelijke duur van het dienstverband;

Berekenen van het bruto maandsalaris

Voor de berekening van de transitievergoeding moet het bruto maandsalaris worden berekend. Dit bereken je als volgt:

Toevoegen andere looncomponenten

Bij het basis bruto maandsalaris tel je eventueel ander loon en de vakantiebijslag op. Als er sprake is van een vaste eindejaarsuitkering tel je 1/12 deel daarvan op bij het basis bruto maandsalaris. Als ze van toepassing zijn worden de volgende vormen van salaris in de berekening meegeteld:

Ziekte en berekening transitievergoeding

Was de werknemer ziek voordat hij werd ontslagen of op het moment van zijn ontslag? Dan heeft dit geen gevolgen voor zijn arbeidsduur. En ook niet voor de hoogte van zijn basis bruto maandsalaris.
Bij de berekening van de transitievergoeding is het brutoloon van de werknemer het uitgangspunt. Dit is het brutoloon dat in het contract is afgesproken. Het bruto loon kan lager zijn geweest door bijvoorbeeld ziekte of verlof. Dit heeft geen invloed op het geldende brutoloon.
Is het bruto loon lager door ziekte of verlof? Dan wordt de vergoeding berekend op basis van het loon dat de werknemer had verdiend als hij niet ziek was of met verlof was geweest.

Maximale transitievergoeding 2021

De maximale transitievergoeding in 2021 is € 84.000 bruto.

Vervangende voorziening voor transitievergoeding in cao

In een cao kan worden vastgelegd dat een ontslagen werknemer een vervangende voorziening krijgt in plaats van een transitievergoeding. Vanaf 1 januari kan dit alleen nog maar bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Ook hoeft de vervangende voorziening niet meer gelijkwaardig te zijn aan de wettelijke transitievergoeding. Wel moet de voorziening bestaan uit maatregelen om werkloosheid te voorkomen of in duur te beperken. Of uit een redelijke financiële vergoeding. Een combinatie van beide kan ook.

Aftrek van kosten voor scholing, outplacement

Kosten van bijvoorbeeld outplacement of scholing kunnen worden afgetrokken van de transitievergoeding. Of kosten die je als werkgever hebt, omdat een langere opzegtermijn wordt gehanteerd en de werknemer gedurende deze periode is vrijgesteld van werk. Deze kosten moeten zijn gemaakt met het oog op het ontslag en in overleg met de werknemer.
Heb je als werkgever tijdens de arbeidsovereenkomst kosten gemaakt om de inzetbaarheid van de werknemer binnen of buiten de organisatie te bevorderen? Dan kunnen ook deze kosten in overleg met de werknemer in mindering worden gebracht.
Alleen inzetbaarheidskosten die zijn gericht op een andere functie bij een andere werkgever, of op een andere functie bij de eigen onderneming kunnen op de transitievergoeding in mindering worden gebracht. Dit laatste geldt vanaf 1 juli 2020.

Kosten die je als werkgever hebt gemaakt om het functioneren van de werknemer in eigen functie te verbeteren mogen niet op de transitievergoeding in mindering worden gebracht. Houden de gemaakte kosten verband met re-integratieverplichtingen (eerste danwel tweede spoor) of herplaatsing, dan is het ook niet toegestaan om deze op de transitievergoeding in mindering te brengen.

Voor het in mindering kunnen brengen van kosten op de transitievergoeding gelden de volgende voorwaarden:

Transitievergoeding in termijnen

Kun je de transitievergoeding niet in 1 keer betalen, omdat dit de bedrijfsvoering schaadt? Dan mag je die in termijnen betalen, verspreid over maximaal 6 maanden. Daarbij is wel de uitdrukkelijke instemming van de werknemer noodzakelijk. Ook ben je dan wettelijke rente verschuldigd vanaf 1 maand na het einde van het contract. De rente wordt berekend over dat deel van de transitievergoeding dat nog niet is uitgekeerd.

Heb je naar aanleiding van het voorgaande een andere vraag of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact op één van onze arbeidsrechtjuristen van de Adviesgroep Personeel & Salaris: Albertje Pepping. Ik sta voor je klaar. 

Wil je meer weten over de transitievergoeding? Lees dan verder op de site van de Rijksoverheid.

Meer artikelen