Zoeken op

Zoeken op

Alles

26 februari, 2019

Minderheidsbelanghouder soms niet verzekeringsplichtig

Op 15 januari 2019 heeft Hof Den Haag (BK-18/00552) uitspraak gedaan over het al dan niet aanwezig zijn van een privaatrechtelijke of fictieve dienstbetrekking en een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding voor de werknemersverzekeringen van twee minderheidsbelanghouders.

In het betreffende geval hielden de aandeelhouders (A, B en C) via hun persoonlijke holding de aandelen in BV Y. B en C hadden ieder 25% van BV Y en waren minderheidsaandeelhouder. BV Y was statutair bestuurder van BV X. De Holdings waren statutair bestuurder van BV Y. De aandeelhouders stonden op de loonlijst van hun persoonlijke holding en waren daar uiteraard niet verzekeringsplichtig. BV Y had een overeenkomst gesloten met BV X inhoudende dat Y belast werd met het management van X tegen een maandelijkse vergoeding van € 70.000. Y stelde hiertoe haar directeuren fulltime ter beschikking aan X.

De inspecteur stelde in deze casus dat sprake was van een (fictieve) dienstbetrekking tussen de aandeelhouders en BV X voor wat betreft de werknemersverzekeringen. Zowel Rechtbank als Hof stelden de inspecteur in het ongelijk.

Binnenhof Den Haag

Verrichten van persoonlijke arbeid

Belangrijke overweging van het Hof was dat uit alles wat de inspecteur had aangevoerd niet volgt dat de minderheidsbelanghouder (B en C) arbeidsovereenkomsten met BV X hebben gesloten. Ook van een fictieve dienstbetrekking op grond van het zogenaamde Rariteitenbesluit was volgens het Hof geen sprake. Weliswaar was sprake van het verrichten van persoonlijke arbeid maar deze werd verricht in het kader van de rechtsbetrekking van B en C tot BV Y en hun persoonlijke holdings.

Belang voor de praktijk

Een belangrijke uitspraak bij vragen in het kader van herstructurering, werknemersparticipaties en bedrijfsopvolging. Het kunnen vermijden van verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen is vaak een belangrijke wens. Betrokkenen voelen zich veelal ondernemer in plaats van werknemer. Deze uitspraak lijkt een opening te bieden voor situaties waarin sprake is van een minderheidsbelang.

De feitelijke vormgeving van de afspraken lijkt hier doorslaggevend. Het is niet gezegd dat deze uitspraak in algemene zin gevolgd kan worden door simpelweg dezelfde structuur op te zetten. Het is nog niet bekend of beroep in cassatie is ingesteld tegen deze hof uitspraak. Ik acht de kans groot dat dit wel zal gebeuren.

Belangrijkste tip

Belangrijkste tip voor de praktijk. Ga zorgvuldig om met vraagstukken omtrent verzekeringsplicht mede gezien de grote consequenties die kunnen optreden als achteraf blijkt dat een verkeerde afweging is gemaakt. Denk hierbij aan het ten onrechte afsluiten van een (dure) arbeidsongeschiktheidsuitkering of een weigering van een arbeidsongeschiktheidsuitkering in het omgekeerde geval. Bij dergelijke vraagstukken staan onze loonbelastingspecialisten tot jouw beschikking. Neem gerust contact met ons op.

Meer artikelen