Zoeken op

Zoeken op

Alles

1 april, 2021

Nieuw wetsvoorstel Fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

Op 29 maart 2021 is het consultatiedocument van ‘Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen’ gepubliceerd. De in het wetsvoorstel opgenomen voorstellen zouden grote fiscale gevolgen kunnen hebben voor het fiscale regime voor de Commanditaire Vennootschap (CV), het Fonds voor Gemene rekening (FGR) en andere vergelijkbare buitenlandse vennootschappen.

Meer artikelen
kwalificatiebeleid rechtsvormen

De belangrijkste gevolgen

De belangrijkste gevolgen van het wetsvoorstel zijn dat:

De wijzigingen zouden met ingang van 1 januari 2022 in werking moeten treden. Bestaande structuren, waarbij in het kader van beleggen of anonimisering gebruik wordt gemaakt van een open (VPB-plichtige) CV of FGR, zullen tegen het licht gehouden moeten worden.

Huidige regelgeving

Op basis van de huidige fiscale wetgeving wordt onderscheid gemaakt tussen de besloten CV (fiscaal transparant) en de open CV (niet transparant) aan de hand van het toestemmingsvereiste. Ditzelfde geldt voor de FGR.

Het toestemmingsvereiste houdt in dat toetreding slechts kan plaatsvinden nadat alle vennoten/participanten hiervoor voorafgaand hun toestemming hebben gegeven. Wanneer hier aan wordt voldaan is de CV (of de FGR) besloten en derhalve fiscaal transparant. Dit betekent dat deze entiteiten niet-zelfstandig belastingplichtig zijn. Het vermogen en resultaat van de CV of FGR wordt toegerekend aan de vennoten/participanten.

Wanneer niet aan dit toestemmingsvereiste wordt voldaan is de CV (of FGR) open en zelfstandig belastingplichtig voor de heffing van Vpb.

Voorgestelde aanpassingen

Op basis van het consultatiedocument dat nu voorligt worden de volgende aanpassingen ingevoerd:

Een belangrijke kanttekening in het Wetsvoorstel daarbij is  dat FGR’s, waarbij feitelijk slechts wordt overgedragen binnen de beperkte kring van familieleden en aanverwanten, niet meer in aanmerking komen voor VPB-plicht.

Overgangsrecht

Met het vervallen van de zelfstandige Vpb-plicht voor de open CV worden alle bestaande open CV’s met ingang van 1 januari 2022 als fiscaal transparant aangemerkt. Vanaf dat moment worden alle – ook de commanditaire – vennoten rechtstreeks voor hun aandeel in de resultaten van de CV in de heffing betrokken. Uitgangspunt is dat directe belastingheffing in dat geval zoveel mogelijk wordt voorkomen.

In dit kader is een viertal faciliteiten voorgesteld:

  1. doorschuiffaciliteit: de commanditaire vennoten die onderworpen zijn aan een belasting naar de winst voor lichamen, zoals BV’s, kunnen afrekening bij de open CV voorkomen door de fiscale claims op alle in de onderneming van de open CV aanwezige stille reserves, fiscale reserves en goodwill over te nemen.
  2. aandelenfusie: commanditaire vennoten-natuurlijke personenkunnen de fiscale claims op hun belang in de CV doorschuiven, bijvoorbeeld door inbreng van hun CV-belang in een BV tegen uitreiking van aandelen.
  3. gespreide betaling in tien jaar (renteloos) van de belastingschuld die is ontstaan door de fiscale afrekening als gevolg van het vervallen van de belastingplicht.
  4. doorschuiffaciliteit bij terbeschikkingstellingsituaties: commanditaire vennoten kunnen de fiscale claims op het aan de open CV ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel (bijvoorbeeld een gebouw) doorschuiven, indien het vermogensbestanddeel feitelijk ongewijzigd wordt gebruikt in de onderneming waaruit de commanditaire vennoot winst uit onderneming gaat genieten.

Tot slot

Met dit voorstel hoopt het kabinet in de toekomst internationale mismatches te voorkomen. Echter, het voorstel kan ook grote gevolgen hebben voor Nederlandse familiebedrijven, families en vermogende particulieren. Voor de CV is al een overgangsregeling geboden. Voor FGR’s is nog geen regeling geboden om directe heffing te voorkomen. Ook zijn in dit document nog niet de gevolgen voor de btw en overdrachtsbelasting besproken.

We zullen onze klanten via de maandelijkse MKB nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen en mogelijkheden. Tijdige actie kan gewenst zijn. Onze adviseurs beantwoorden graag eventuele vragen, neem gerust contact op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen