Zoeken op

Zoeken op

Alles

24 december, 2019

Nieuwsberichten december 2019

HIeronder lees je de actuele nieuwsberichten uit onze nieuwsbrief van december 2019

  1. Haal het maximale uit de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
  2. Hoog btw-tarief voor alcoholische dranken bij diner
  3. Vergoeding zzp’er in cao architecten
  4. Correctie voorlopige aanslag VPB bij gebroken boekjaar
  5. Spaaracties? Let op de btw
  6. Nieuwe subsidieregeling voor scholing bij mkb
Nieuwsbrief items
Kleine ondernemer

1. Haal het maximale uit de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Als ondernemers investeren, bestaat er vaak recht op de kleinschaligheidsaftrek (KIA), een extra aftrek op de winst. Door investeringen goed te plannen, kun je de KIA maximaliseren. De KIA is bedoeld voor kleinere investeerders. Daarom loopt de KIA vanaf een investeringsbedrag van € 106.150 af naarmate de omvang van de investering toeneemt. De KIA bedraagt maximaal 28%.

De KIA kent een ondergrens van € 2.300. Alleen als je in een jaar meer investeert dan € 2.300, heb je recht op de KIA. De bovengrens van de KIA is € 318.449. Investeer je in 2019 meer dan dit bedrag, dan krijgt je geen KIA. Je kunt proberen de ondergrens te mijden door kleinere investeringen door de jaren heen te clusteren. Investeer je bijvoorbeeld in 2019 en 2020 beide jaren voor € 2.000, dan krijg je geen KIA. Investeer je alleen in 2019 voor € 4.000 en in 2020 niet, dan levert dit € 1.120 aan KIA op. Andersom kun je grotere investeringen zo mogelijk beter splitsen. Wil je hier meer over weten, bel ons dan.

2. Hoog btw-tarief voor alcoholische dranken bij diner

Eten buiten de deur is belast met het lage btw-tarief van 9%. Dit geldt echter niet voor alcoholische dranken, waarvoor het hoge btw-tarief van 21% geldt. Ook als deze dranken onderdeel van een lunch of diner uitmaken. Voor de Hoge Raad was de vraag aan de orde of lunchen en dineren in een restaurant moet worden gezien als één dienst, waarop ook maar één btw-tarief van toepassing kan zijn. De Hoge Raad vindt van niet en dus is het geoorloofd om voor alcoholische dranken een btw-tarief van 21% te hanteren.

De uitspraak is belangrijk voor de gehele horecasector. Bij lunches en diners wordt in de regel de nodige alcoholische drank geconsumeerd. Een andersluidende uitspraak zou dan ook tot een aanzienlijk bedrag aan verminderde btw-opbrengsten hebben geleid. Met de uitspraak van de Hoge Raad is rond deze kwestie nu eindelijk duidelijkheid gebracht.

3. Vergoeding zzp’er in cao architecten

Voor het eerst is in een cao een vergoeding opgenomen voor zzp’ers. In de cao voor architecten is de vergoeding bepaald op 150% van het salaris van een vergelijkbare architect in loondienst. De afspraak speelt in op de kabinetsplannen om de arbeidsvoorwaarden voor zzp’ers te verbeteren. Zo werkt het kabinet aan een wetsvoorstel ter introductie van een minimumtarief voor zzp’ers. De 50% extra die een zzp’er meer ontvangt, is ten eerste bedoeld als compensatie voor het niet ontvangen van vakantiegeld. Tevens is het bedoeld voor een verzekeringspremie voor een uitkering bij ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Ook houdt de extra beloning rekening met het feit dat de zzp’er zelf voor zijn pensioen moet zorgen. Eerdere pogingen de vergoeding voor zzp’ers op te nemen in de cao, liepen vast op weerstand van de kant van de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Deze organisatie heeft de prijsafspraken inmiddels echter goedgekeurd.

4. Correctie voorlopige aanslag VPB bij gebroken boekjaar

Bedrijven die VPB betalen en een gebroken boekjaar hebben, krijgen wellicht een correctie op hun voorlopige aanslag, aldus de Belastingdienst. De correctie op de voorlopige aanslag is het gevolg van het uitstellen van de verlaging van het tarief van de tweede schijf van de VPB. Dit tarief zou oorspronkelijk in 2020 dalen van 25 naar 22,55%, maar die daling is uitgesteld. Bij het opleggen van de voorlopige VPB-aanslagen is de Belastingdienst al uitgegaan van de aangepaste tarieven. Dit betekent dat al rekening is gehouden met het uitstel van de tariefsverlaging in de tweede schijf.

Let op!
Voor gebroken boekjaren die zijn begonnen in 2019 en doorlopen in 2020, is bij de voorlopige aanslagen echter nog wel rekening gehouden met de oorspronkelijke voorgenomen tariefsverlaging. Die aanslagen zijn dus in sommige gevallen te laag uitgevallen.

Om te voorkomen dat de foute voorlopige aanslagen tot het betalen van belastingrente leiden, worden daar waar nodig nieuwe voorlopige aanslagen opgelegd. De ondernemingen die het betreft, krijgen hiervan automatisch bericht.

5. Spaaracties? Let op de btw

Ondernemers kunnen verschillende manieren bedenken om klanten aan zich te binden. Bijvoorbeeld door gratis zegels te verstrekken die later tegen geld ingewisseld kunnen worden. Ander voorbeeld is het gratis weggeven van een artikel aan de klant wanneer die zich voor een bepaalde periode aan de ondernemer bindt. Je kunt dus allerlei verschillende promotionele acties bedenken om klanten aan je te binden. Daarbij is van belang dat je in het oog houdt dat deze acties gevolgen voor de btw met zich meebrengen. Een achteraf verleende korting of het uitkeren van gratis zegels vermindert het bedrag waarover je btw moet voldoen. Zorg voor een goede administratieve verwerking van dergelijke acties, zodat je niet meer btw afdraagt dan nodig is.

6. Nieuwe subsidieregeling voor scholing bij mkb

Mkb-bedrijven kunnen vanaf maart 2020 subsidie krijgen voor bepaalde vormen van scholing, namelijk via de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Hiermee is structureel € 48 miljoen gemoeid. Welke bedrijven komen in aanmerking? Een bedrijf wordt voor deze regeling als mkb-bedrijf aangemerkt als er minder dan 250 personen werkzaam zijn en de jaaromzet bovendien niet meer dan € 50 miljoen bedraagt en/of het jaarlijkse balanstotaal niet meer dan € 43 miljoen bedraagt. Het kabinet wil stimuleren dat werknemers zich blijven ontwikkelen. De maximale subsidie per werkgever bedraagt € 24.999. Voor samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties is het maximum € 500.000.

Meer artikelen