Zoeken op

Zoeken op

Alles

20 december, 2021

Nieuwsberichten december 2021

Lees hieronder de nieuwsberichten van december 2021

  1. Nog geen wijziging belastingheffing aandelenopties
  2. Speciale computerbril belastingvrij?
  3. Bijtelling elektrische auto uit 2017 flink hoger
  4. Pas op voor bestuurdersaansprakelijkheid
  5. Wat als een werknemer een passende functie weigert?
  6. Verklaring geen privégebruik auto te laat, wat nu?

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen
typen op laptop

1. Nog geen wijziging belastingheffing aandelenopties

Het voorstel om de belastingheffing over aandelenopties te wijzigen, gaat voorlopig in de ijskast. Het kabinet wil namelijk eerst onderzoeken of het mogelijk is de regeling alleen voor kleinere bedrijven te wijzigen. Voorlopig blijven aandelenopties daarom belast op het moment dat de opties worden omgezet in aandelen. Het is nog niet bekend wanneer het plan om werknemers ook de keuze te bieden belasting te betalen op het moment waarop de bij uitoefening van de optie verkregen aandelen verhandelbaar zijn dan wel kan ingaan.

2. Speciale computerbril belastingvrij?

Een computerbril is een bril die speciaal is afgestemd op werken met de computer. Je mag een dergelijke bril belastingvrij aan jouw werknemer verstrekken als dit verstrekken rechtstreeks voortvloeit uit het arbobeleid dat je voert op grond van de Arbowet. Verder moet de werknemer de bril gebruiken op de werkplek. Dit mag ook de werkplek thuis zijn. Je mag de werknemer geen eigen bijdrage vragen, tenzij hij een duurdere bril dan standaard wil hebben. Dan is toegestaan dat je hem de meerkosten zelf laat betalen. Voldoet de computerbril aan deze voorwaarden, dan kun je deze belastingvrij verstrekken. Je hoeft hiervoor dan niet jouw vrije ruimte te gebruiken.

3. Bijtelling elektrische auto uit 2017 flink hoger

De bijtelling voor een elektrische auto die in 2017 voor het eerst op kenteken is gezet, gaat volgend jaar flink omhoog. De bijtelling voor een auto staat namelijk vast voor de eerste 60 maanden nadat deze voor het eerst op kenteken is gezet. Voor een auto uit 2017 betekent dit dat de lage bijtelling van 4% uit 2017 volgend jaar afloopt. Vanaf de eerste dag van de maand na deze 60 maanden geldt de bijtelling van dat jaar. Dit betekent in 2022 een bijtelling van 16% over de eerste € 35.000 van de cataloguswaarde en 22% over het meerdere. Voor een auto met een cataloguswaarde van € 50.000 betekent dit dat de jaarlijkse bijtelling verhoogd wordt van € 2.000 naar € 8.900! Wordt de bijtelling jou te hoog, dan kun je als dga overwegen de auto naar privé te halen. Voor ondernemers in de inkomstenbelasting zal dit lastiger zijn.

4. Pas op voor bestuurdersaansprakelijkheid

Wettelijk is geregeld dat bestuurders van een bv, onder wie meestal de dga, in beginsel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een aantal belastingschulden. Dit betreft onder meer de loonheffing en omzetbelasting. De Belastingdienst kan je als bestuurder moeilijker aansprakelijk stellen als je betalingsmoeilijkheden van jouw bv tijdig aan de Belastingdienst meldt. Dit betekent binnen twee weken nadat betaald had moeten worden. Ondanks deze tijdige melding kan de Belastingdienst je alsnog aansprakelijk stellen als sprake is van onbehoorlijk bestuur. De Belastingdienst moet dit dan bewijzen. In een casus die voorlag bij een rechter, slaagde de Belastingdienst in dit bewijs, omdat de rechter oordeelde dat een redelijk denkend bestuurder niet voor de financieringsstructuur van de bv en de daarmee gepaard gaande risico’s zou hebben gekozen. Er was volgens de rechtbank dan ook sprake van onbehoorlijk bestuur en de Belastingdienst had de bestuurder terecht aansprakelijk gesteld voor de belastingschulden.

5. Wat als een werknemer een passende functie weigert?

Als een werknemer van wie de functie is komen te vervallen, niet reageert op een aangeboden, passende functie kan dit tot gevolg hebben dat hij geen recht heeft op een transitievergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen. Zo oordeelde een rechter in een casus waarin aan een werkneemster drie keer een aanbod was gedaan voor een nieuwe, passende functie nadat haar oude functie vervallen was. De werkneemster weigerde alle aangeboden functies. Ook de laatst aangeboden functie, waarbij de werkgever tegemoet was gekomen aan de op eerder aangeboden functies door werkneemster aangegeven bezwaren, weigerde de werkneemster te aanvaarden. De rechter oordeelde dat de werkneemster niet kon worden herplaatst, vanwege haar eigen weigerachtige houding. De rechter vond daarmee het handelen en nalaten van de werkneemster dermate verwijtbaar dat ze geen recht had op een transitievergoeding.

6. Verklaring geen privégebruik auto te laat, wat nu?

Voor een werknemer die een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ bij de werkgever inlevert, mag de werkgever de bijtelling voor de auto van de zaak achterwege laten met ingang van het eerste loontijdvak waarover de werkgever het loon nog moet berekenen. Stelt een werkgever bijvoorbeeld op 1 januari een auto ter beschikking en levert de werknemer pas in mei een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ in, dan moet de werkgever over januari tot en met april een bijtelling toepassen. Dit is alleen anders als uit de kilometeradministratie blijkt dat de in die maanden gereden privékilometers op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer bedragen. Aan het einde van het jaar kan de werkgever dezelfde controle nogmaals doen en eventueel naar aanleiding daarvan de bijtelling corrigeren. Doet de werkgever dat niet, dan kan de werknemer zelf bezwaar maken tegen de loonheffing of de bijtelling in de aangifte inkomstenbelasting achterwege laten.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Meer artikelen