Zoeken op

Zoeken op

Alles

18 februari, 2021

Nieuwsberichten februari 2021

Lees hieronder de nieuwsberichten van februari 2021

  1. Gebruikelijk loon dga € 47.000
  2. Bijtelling eigen woning in 2021 verlaagd
  3. Stijging premie Zvw
  4. Onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog in 2021
  5. Rechter verlaagt huur horecazaak vanwege corona
  6. Extra subsidie zonnepanelen en windturbines voor mkb

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen
Small business onderneemster

1. Gebruikelijk loon dga € 47.000

Het gebruikelijk loon dat een dga jaarlijks verplicht uit de bv dient op te nemen, is dit jaar verhoogd naar € 47.000.

Het gebruikelijk loon dient te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij jouw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 47.000. Als je aannemelijk maakt dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer, stel je het loon vast op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking met een minimum van € 47.000. Om het loon lager dan € 47.000 vast te stellen, moet je kunnen aantonen dat een lager loon gebruikelijk is voor een werknemer in de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Een lager gebruikelijk loon is bij starters ook onder bepaalde bijzondere omstandigheden mogelijk. Het gaat dan om bv’s die voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering in 2021 als starter wordt aangemerkt, overige startende bv’s die het gebruikelijk loon niet kunnen betalen en om verlieslijdende bv’s. Hiervoor gelden wel aanvullende voorwaarden. Voor het jaar 2020 was bepaald dat ook bv’s die getroffen werden door de coronacrisis, het gebruikelijk loon lager konden vaststellen. Dit geldt ook voor 2021.

2. Bijtelling eigen woning in 2021 verlaagd

De bijtelling vanwege de eigen woning, het eigenwoningforfait (EWF), is dit jaar voor het overgrote deel van de woningen verlaagd van 0,6% naar 0,5% van de WOZ-waarde. Dit komt neer op een verlaging van de bijtelling met bijna 7%.

Bewoners van een koopwoning moeten een bedrag bij hun inkomen optellen. De hoogte van de bijtelling hangt af van de waarde van het huis. Het kabinet heeft het EWF verlaagd om daarmee de stijging van de prijzen van woningen te compenseren. Hierdoor wordt bereikt dat de bijtelling bij het inkomen gemiddeld ongeveer gelijk blijft. Voor woningen met een waarde van meer dan € 1.110.000 blijft de bijtelling onveranderd op 2,35% over het meerdere van de WOZ-waarde, voor zover die uitkomt boven de € 1.110.000. De bijtelling voor deze woningen over de waarde tot € 1.110.000 is wel verlaagd.

Let op! Ook de bijtelling voor ondernemers die wonen in een woning die tot het ondernemingsvermogen behoort, is in 2021 gedaald en wel van 1,55% naar 1,45%.

3. Stijging premie Zvw

De premies Zorgverzekeringwet (Zvw) gaan dit jaar flink omhoog, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. Ook het maximumpremieloon, het maximum waarover de premie verschuldigd is, stijgt.

De Zvw-premie voor werknemers stijgt dit jaar van 6,7% naar 7%. Dat komt neer op een stijging van 4,5%. De Zvw-premies voor zelfstandigen en dga’s die niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen, stijgen in 2021 van 5,45% naar 5,75%. Dit komt neer op een stijging van 5,5%.

De premies zijn inkomensafhankelijk. Ook het maximale loon of inkomen waarover de Zvw-premie verschuldigd is stijgt, en wel van € 57.232 naar € 58.311. Voor werknemers kan de premie daardoor met maximaal € 248 stijgen, voor zelfstandigen en dga’s met maximaal € 234.

4. Onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog in 2021

Per 1 januari 2021 is de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding verhoogd van € 1.700 naar € 1.800.

Je kunt vrijwilligers die binnen jouw organisatie vrijwilligerswerk doen een vergoeding geven die voor de fiscus onbelast is. In 2020 bedroeg die onbelaste vrijwilligersvergoeding maximaal € 170 per maand en € 1.700 per jaar. Over vrijwilligersvergoedingen tot dat bedrag zijn geen belasting en premies verschuldigd. De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd.

Per 1 januari 2021 is dit maximale bedrag dus verhoogd naar € 1.800. De nieuwe bedragen zijn maximaal € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Betaal je de vrijwilliger een hogere vergoeding? Dan is deze alleen onbelast als je de vergoeding betaalt om de kosten te vergoeden die de vrijwilliger gemaakt heeft voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk.

5. Rechter verlaagt huur horecazaak vanwege corona

Een horecaondernemer hoeft van de rechtbank in Den Haag minder huur te betalen vanwege corona. De rechter heeft begrip voor het feit dat horecagelegenheden als gevolg van de beperkingen door de coronacrisis minder omzet draaien en dus minder middelen hebben om de huur te voldoen.

De rechter vindt dat onder deze omstandigheden de redelijkheid en billijkheid ertoe leiden dat partijen niet aan het ongewijzigd in stand houden van het huurcontract mogen vasthouden. De rechtbank komt tot de conclusie dat een verdeling van de financiële pijn op zijn plaats is. Tijdens de sluitingsperiode van het bedrijf acht de rechter een vermindering van de huur met 50% redelijk, tijdens de periode van beperkende maatregelen bepaalt hij de vermindering op 25%.

6. Extra subsidie zonnepanelen en windturbines voor mkb

Er is in 2021 € 40 miljoen extra subsidie beschikbaar voor mkb-bedrijven die kleinschalig energie opwekken met zonnepanelen en windturbines. De subsidie wordt gerealiseerd via een uitbreiding van de bestaande Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

De nieuwe subsidie is specifiek gericht op het mkb. Particulieren komen niet voor de subsidie in aanmerking. De subsidie kent tal van voorwaarden. Zo wordt alleen subsidie verstrekt voor windturbineprojecten als de aanvrager in het bezit is van een omgevingsvergunning.
Voor windturbines bedraagt de subsidie € 66 per vierkante meter rotoroppervlak. Voor zonnepanelen is dit € 125 per kWp (kilowattpiek). De subsidies dekken daarmee ongeveer 15% van de gemiddelde marktprijs van de investering. Je kunt de subsidies aanvragen bij rvo.nl

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen