Zoeken op

Zoeken op

Alles

18 juli, 2023

Korte nieuwsberichten juli 2023

Lees hieronder de korte nieuwsberichten van juli 2023.

  1. Nieuwe regeling thuiswerkende grensarbeiders per 1 juli 2023
  2. Vraag voor 1 oktober in EU betaalde btw terug
  3. Voorwaarden giftenaftrek voor vrijwilligers
  4. Betaling studiekosten kind soms een schenking
  5. Wijzigingen gedifferentieerde Awf-premie van de baan
  6. Eisen verplichte energiebesparing aangescherpt

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Neem contact op
korte nieuwsberichten juli 2023

1. Nieuwe regeling thuiswerkende grensarbeiders per 1 juli 2023

Werkt een werknemer uit België of Duitsland voor een Nederlandse werkgever voor 25% of meer thuis? Dan is deze werknemer vanaf 1 juli 2023 meestal weer verzekerd in het woonland (België of Duitsland). Datzelfde geldt voor een werknemer uit Nederland die werkt voor een Belgische of Duitse werkgever. De speciale regeling die gold in verband met de coronacrisis is namelijk beëindigd per 1 juli 2023. Op verzoek kunnen deze werknemers echter gebruikmaken van een uitzonderingsregel als zij minder dan 50% én met behulp van informatietechnologie (telewerken) thuiswerken. Ze blijven dan toch verzekerd in het werkland in plaats van het woonland. Het verzoek kan voor werknemers uit België of Duitsland vanaf 5 juli 2023 gedaan worden via svb.nl. Tot 1 juli 2024 kan dat zelfs met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2023, mits in die periode alleen in Nederland premies sociale zekerheid zijn betaald.

2. Vraag voor 1 oktober in EU betaalde btw terug

Betaalde je in 2022 btw in een ander EU-land, dan kun je deze onder voorwaarden terugvragen. Doe dit vóór 1 oktober 2023. Je kunt de btw alleen terugvragen als jouw onderneming in Nederland gevestigd is en je geen btw-aangifte doet in het andere EU-land. Daarnaast moet je de goederen of diensten gebruiken voor bedrijfsactiviteiten die btw-belast zijn. Terugvragen gaat digitaal via deze site. Per EU-land kunnen nog verschillende voorwaarden gelden, bijvoorbeeld over het al dan niet mee moeten sturen van facturen. Op een speciale site van de Belastingdienst vind je alle informatie hierover. Het minimum terug te vragen btw-bedrag bedraagt per kalenderjaar per land € 50.

3. Voorwaarden giftenaftrek voor vrijwilligers

Een vrijwilliger kan, onder voorwaarden, in zijn aangifte inkomstenbelasting giften in aftrek brengen vanwege vrijwilligerswerk. Voorwaarde is dat de vrijwilliger door een regeling van de instelling recht heeft op een vrijwilligersvergoeding en daar vrijwillig van afziet. De instelling moet echter ook bereid én financieel in staat zijn om de vergoeding daadwerkelijk te betalen. De instelling moet verder een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn en een vrijwilligersverklaring aan de vrijwilliger verstrekken.

De kosten die een vrijwilliger maakt, kunnen ook als gift in aftrek komen, als deze niet vergoed kunnen worden of de vrijwilliger hier vrijwillig van afziet. Trekt de vrijwilliger ook het afzien van een vrijwilligersvergoeding als gift af, dan komen de kosten alleen in aanmerking als deze hoger zijn dan de vrijwilligersvergoeding.

4. Betaling studiekosten kind soms een schenking

Betaal je de studiekosten van jouw kind, dan zal dit over het algemeen geen of een vrijgestelde schenking zijn. De Belastingdienst heeft een standpunt ingenomen over wanneer dat wel en niet het geval is. Betaal je de studiekosten van jouw kind, jonger dan 21 jaar, dan is in ieder geval geen sprake van een schenking. In reguliere gevallen zal ook geen sprake zijn van een schenking als het kind 21 jaar of ouder is, mits het kind de studie vóór de 21e verjaardag is begonnen. Van een regulier geval is volgens de Belastingdienst sprake als er geen bovenmatige studietoelage is, jouw kind niet in het eigen levensonderhoud en studiekosten kan voorzien, de betaling door de ouders voortkomt uit hun gegoedheid en jouw kind voldoende studievoortgang maakt. In overige gevallen is mogelijk wel sprake van een belaste schenking. De beoordeling hiervan ligt bij de Belastingdienst.

5. Wijzigingen gedifferentieerde Awf-premie van de baan

Vanaf 2020 geldt een hoge en een lage premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf). Een aantal aangekondigde wijzigingen hierin gaat niet door. Zo blijft de goedkeuring dat een tijdelijke urenuitbreiding niet standaard wordt aangemerkt als een tweede, tijdelijke arbeidsovereenkomst bestaan. Dat geldt ook voor de goedkeuring dat een arbeidsovereenkomst, waarin met een werknemer meerdere arbeidsomvangen zijn afgesproken, niet als een oproepovereenkomst wordt beschouwd. Dit betekent dat je in deze situaties dus ook vanaf 2024 de lage premie kunt toepassen. Daarnaast worden de voorgenomen herzieningssituaties nog niet ingevoerd waarin een werknemer binnen een jaar na aanvang van de arbeidsovereenkomst een WW-uitkering krijgt door urenverlies. Je hoeft dus in deze situaties niet alsnog de hoge premie te betalen. Tot slot gaat er definitief geen lage premie gelden voor seizoensarbeid. De hoge Awf-premie blijft dus in deze situaties van toepassing.

6. Eisen verplichte energiebesparing aangescherpt

Bedrijven met een energieverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar hebben een energiebesparingsplicht. Deze bedrijven zijn verplicht alle mogelijke energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd van maximaal vijf jaar hebben. Daarnaast bestaat de plicht om te rapporteren over de uitgevoerde en nog uit te voeren maatregelen. Vanaf 1 juli 2023 gelden deze verplichtingen ook voor ETS-ondernemingen (bedrijven die verplicht deelnemen aan het Emission Trade System), de glastuinbouw en bedrijven die over een omgevingsvergunning milieu moeten beschikken. Daarnaast worden maatregelen verplicht gesteld die betrekking hebben op de productie van of de overstap op hernieuwbare energie(dragers). Voor bedrijven met een jaarlijks energieverbruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 gas, geldt ook de plicht om alle kosteneffectieve maatregelen te onderzoeken én hiervoor een uitvoeringsplan op te stellen voor maatregelen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar.

Meer artikelen