Zoeken op

Zoeken op

Alles

5 oktober, 2019

Nieuwsberichten oktober 2019

Hieronder lees je de nieuwsberichten van oktober 2019.

  1. 2022: geen spaartaks tot € 440.000
  2. Openstelling SDE-subsidie vanaf 29 oktober 2019
  3. Hypotheek aflossen? Denk aan peildatum vermogensbelasting
  4. Kosten implantaten en kronen aftrekbaar
  5. Wijziging regels rentevergoeding vennootschapsbelasting 2020
  6. Ook bij gebruik privéterrein wegenbelasting betalen?
Nieuwsbrief items
Typen op laptop

1. 2022: geen spaartaks tot € 440.000

Vanaf 2022 hoeven spaarders geen belasting te betalen over spaargeld tot een bedrag van € 440.000. Doel is spaarders te ontzien die op dit moment nauwelijks rendement maken, maar wel belasting betalen. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Snel. In box 3 betaalt een vermogensbezitter, ongeveer vanaf een bedrag van € 30.000, belasting over een verondersteld rendement. Dit rendement wordt verondersteld toe te nemen naarmate het vermogen stijgt. Ook als het vermogen grotendeels of geheel uit spaargeld bestaat.

Vanaf 2022 zal eerst naar de samenstelling van het vermogen worden gekeken. Het fictief rendement sluit hierbij aan. Dit betekent op dit moment dat degene die alleen spaart, over een veel lager bedrag belasting betaalt. Volgens voorlopige berekeningen betekent dit dat degenen die tot ruim € 440.000 aan spaargeld hebben, geen belasting betalen. Daarentegen betalen degenen die geheel of grotendeels beleggen juist meer belasting.

2. Openstelling SDE-subsidie vanaf 29 oktober 2019

De tweede ronde voor het aanvragen van de SDE+-subsidie start dit jaar op 29 oktober 2019. De SDE+-subsidie betreft projecten inzake hernieuwbare energie, bijvoorbeeld zakelijke zonnepanelen. Er zijn zes categorieën: biomassa, geothermie, water, wind en zon. Voor de categorie windenergie geldt een aparte aanvraagprocedure. De SDE+-regeling is bedoeld voor bedrijven en (non-profit)instellingen. Je kunt subsidie aanvragen van dinsdag 29 oktober, 9:00 uur tot donderdag 14 november, 17:00 uur.

Ben je zelf geen eigenaar van de locatie inzake het ingediende project, dan moet je voortaan een verklaring van de eigenaar meesturen dat deze toestemming verleent. Het hiertoe benodigde ‘Model toestemming locatie-eigenaar’ vind je op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). De regeling SDE+ wordt volgend jaar vervangen door de regeling SDE++. Deze regeling gaat de onrendabele top van duurzame energie en CO2-reductie vergoeden.

3. Hypotheek aflossen? Denk aan peildatum vermogensbelasting

Nu de aftrek van hypotheekrente verder wordt beperkt en sparen nauwelijks meer iets oplevert, is het wellicht aantrekkelijk de hypotheek geheel of deels af te lossen. Maar houd daarbij wel de peildatum van box 3 in de gaten! De peildatum voor het vermogen in box 3 is op 1 januari. Dit betekent dat de te betalen belasting over het vermogen in box 3 afhankelijk is van de omvang van het vermogen op 1 januari van het betreffende jaar. Op 1 januari 2020 wordt dus vastgesteld hoeveel vermogensbelasting je moet betalen over 2020.

Eerder sprak het gerechtshof in Den Haag zich uit in een zaak waarbij een belastingplichtige haar hypotheekschuld in januari van het betreffende jaar had afgelost. Het geld had het grootste deel van het jaar dus geen rendement opgeleverd, maar werd wel volledig meegeteld voor de belastingheffing in box 3. Tip: zorg dat je in een vergelijkbare situatie de hypotheek zo mogelijk vóór 1 januari aflost. Ook de aankoop van een woning geheel of deels met eigen geld doe je, indien mogelijk, vóór 1 januari.

4. Kosten implantaten en kronen aftrekbaar

De kosten van kronen en implantaten zijn aftrekbaar als zorgkosten, aldus gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Volgens het hof zijn het namelijk kosten voor hulpmiddelen en komen ze daarom voor aftrek in aanmerking. Hulpmiddelen zijn onder andere middelen die een persoon in staat stellen tot het verrichten van een normale lichaamsfunctie waartoe hij zonder dat middel niet in staat zou zijn. Volgens het hof is hiervan sprake bij kronen en implantaten. Het ontbreken van een tand in een gebit zorgt volgens het hof voor een dusdanige functionele beperking, dat iemand zonder implantaat en kroon onvoldoende in staat is om vast voedsel te verwerken. Dit is volgens de rechters zeker het geval als meerdere tanden of kiezen ontbreken. Kronen en implantaten zijn niet aan te merken als tandheelkundige hulp, maar als hulpmiddel. Dit betekent dat lagere inkomens hierdoor voor de kosten van kronen en implantaten een extra aftrek krijgen. Deze zouden ze niet krijgen als kronen en implantaten wel als tandheelkundige hulp zouden kwalificeren.

Let op!
Je kunt pas vanaf een bepaald bedrag, het drempelbedrag, specifieke zorgkosten aftrekken. Wat de bedragen zijn, vind je op de site van de Belastingdienst.

5. Wijziging regels rentevergoeding vennootschapsbelasting 2020

De regels omtrent het vergoeden van rente aan de Belastingdienst inzake de vennootschapsbelasting (Vpb) gaan in 2020 veranderen. Ook het vergoeden van rente dóór de Belastingdienst gaat wat betreft de Vpb veranderen. Deze maatregelen zijn op Prinsjesdag aangekondigd. Op dit moment moet je inzake de vennootschapsbelasting uiterlijk binnen vijf maanden na het aangiftetijdvak aangifte doen. Dit is dus meestal vóór 1 juni. Doe je echter aangifte na de derde maand, dus vanaf 1 april, dan kan belastingrente in rekening worden gebracht. Dit kan ook als de Belastingdienst niet van de aangifte afwijkt. Vanaf volgend jaar hoeft je in bovenstaande gevallen geen rente meer te betalen, tenzij wel van de aangifte wordt afgeweken.

Let op!
Het blijft dus van belang het bedrag van de verschuldigde vennootschapsbelasting via de aangifte niet te laag vast te stellen. Betaal je een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting niet in termijnen maar ineens, dan ontvang je nu nog een korting over de helft van het verschuldigde bedrag. De korting is gelijk aan het percentage invorderingsrente, nu 4%. Deze korting gaat vervallen en wel per 2021.

6. Ook bij gebruik privéterrein wegenbelasting betalen?

Als je met de auto gebruik maakt van de openbare weg, ben je wegenbelasting (MRB) verschuldigd. Maar onder omstandigheden ben je ook wegenbelasting verschuldigd als het een privéterrein betreft.

Openbare weg?
In een recente rechtszaakstond de vraag centraal wat de fiscale wetgeving precies onder een openbare weg verstaat. Dit blijkt een ruim begrip te zijn en betreft ‘elke voor het openbaar rijverkeer of ander verkeer openstaande weg en elk zodanig pad, de in de weg of het pad liggende bruggen en duikers alsmede de tot de weg behorende paden en bermen of zijkanten’. De discussie spitste zich toe of ook MRB verschuldigd is als gebruik wordt gemaakt van een privéterrein. Volgens de uitspraak van de rechtbank hangt dit af van de omstandigheden. Betreft het een parkeerterrein dat openstaat voor openbaar rijverkeer, dan is ook voor het gebruik van een particulier terrein MRB verschuldigd. Uit foto’s en Google Street View bleek dat het betreffende terrein een niet-afgesloten parkeerterrein betrof dat was gelegen bij een café annex hotel. Het parkeerterrein werd door café- en hotelgasten gebruikt en was daarmee een openbare weg. De rechter merkte nog op dat de zaak anders was geweest als het betreffende parkeerterrein afgesloten was en via bijvoorbeeld een slagboom alleen toegankelijk voor café- en hotelgasten. Omdat hiervan geen sprake was, bleef de naheffing MRB in stand.

Meer artikelen