Zoeken op

Zoeken op

Alles

11 juni, 2019

Overige maatregelen

Hieronder vind je meer informatie over de overige maatregelen die zijn aangekondigd op Prinsjesdag 2019.

Nieuwsbrief items
werken op laptop

Keuze post Belastingdienst: digitaal of op papier

De Belastingdienst verstuurt jaarlijks zo’n 175 miljoen brieven. Veel van deze brieven versturen ze nu dubbel: digitaal via de Berichtenbox op MijnOverheid én op papier. Dat is kostbaar en veel mensen vinden dit onnodig.
Daarom wordt de wet aangepast, zodat belastingplichtigen kunnen kiezen of ze hun post digitaal of op papier willen ontvangen. Die keuze kan (meerdere malen) worden herzien. De Belastingdienst treft de komende tijd voorbereidingen. Daarna kunnen belastingplichtigen aangeven of ze hun post digitaal of op papier willen ontvangen.

Openbaarmaking vergrijpboeten beroeps- of bedrijfsmatige medeplegers

Onherroepelijk geworden vergrijpboeten die aan beroepsbeoefenaars worden opgelegd voor het medeplegen van belastingontduiking en toeslagfraude, kunnen vanaf 1 januari 2020 openbaar worden gemaakt. Het doel van deze maatregel is om het publiek voor te lichten over beroepsbeoefenaars die belastingontduiking of toeslagfraude faciliteren, zodat een beter geïnformeerde keuze voor een adviseur gemaakt kan worden.

De openbaarmaking van een boete mag niet zomaar plaatsvinden. Allereerst moet de openbaarmaking proportioneel te zijn, zodat niet elke vergrijpboete aan een medepleger openbaar wordt gemaakt. Daarnaast kan de medepleger bezwaar aantekenen tegen het besluit tot openbaarmaking.

De nieuwe maatregel geldt niet voor alle vergrijpboeten, maar alleen voor vergrijpboeten die worden opgelegd aan beroeps- of bedrijfsmatige medeplegers. De openbaarmakingen worden gepubliceerd op de website van de Belastingdienst.

Aftrekuitsluiting voor dwangsommen en boeten bij strafbeschikking

Tot op heden bestaat er een verschil in de fiscale behandeling van boeten en dwangsommen. Kosten en lasten in verband met boeten zijn niet aftrekbaar, kosten en lasten in verband met dwangsommen zijn dat in beginsel wel.

Dwangsommen kunnen bestuursrechtelijk of privaatrechtelijk van aard zijn. Het kabinet acht het wenselijk dat in de toekomst kosten en lasten die verband houden met bestuursrechtelijke dwangsommen van aftrek worden uitgesloten. Zo wordt een signaal afgegeven om maatschappelijk ongewenst gedrag tegen te gaan en het voorkomt dat een belastingplichtige de dwangsom voor lief neemt als gevolg van een kosten-batenafweging. Daarom worden de kosten en lasten die verband houden met bestuursrechtelijke dwangsommen per 1 januari 2020 van aftrek uitgesloten bij de bepaling van winst uit onderneming, resultaat uit overige werkzaamheden en de winst bij lichamen.

Voor privaatrechtelijke dwangsommen blijven de kosten en lasten wel aftrekbaar.

Ook kosten en lasten die verband houden met geldsommen in het kader van strafbeschikkingen worden van aftrek uitgesloten. Als de werkgever dwang- of geldsommen voor de werknemer vergoedt, is het niet toegestaan deze als eindheffingsbestanddeel aan te wijzen. Een dergelijke vergoeding vormt altijd loon, waarover loonbelasting ingehouden moet worden.

Kosten en lasten die betrekking hebben op het bovenstaande, zijn alleen van aftrek uitgesloten als de strafbeschikking is uitgevaardigd of de dwangsom is verbeurd na 31 december 2019. Indien de betaling ziet op een rechtshandeling in 2019, maar plaatsvindt in 2020, is overgangsrecht van toepassing. In die situatie zijn de kosten en lasten nog aftrekbaar bij de werknemer.

Wat miste er in de belastingplannen?

Voor een aantal onderwerpen ontbraken er ook diverse wetvoorstellen. Bijvoorbeeld voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt om de huidige Wet DBA te vervangen en een voorstel voor de aangekondigde aanpassing van de belastingheffing in box 3 (zomer 2020 verwacht).
Het wetsvoorstel met betrekking tot excessieve leningen van de aandeelhouder bij de vennootschap volgt in het vierde kwartaal 2019. Met deze wet zullen leningen die dga’s van hun eigen bv verkrijgen onder omstandigheden (sneller) in de belastingheffing worden betrokken. Hierdoor wordt de kans vergroot dat de dga dubbel belast wordt. De regering streeft ernaar dat deze nieuwe regelgeving per 1 januari 2022 definitief in werking treedt. Het is voor de dga van belang om de ontwikkelingen op dit vlak goed te blijven volgen. Verder is het voornemen om de overdrachtsbelasting voor starters af te schaffen.

Meer artikelen