Zoeken op

Zoeken op

Alles

19 juni, 2019

OVOB – Aanmelden, Afmelden of Niets Doen?

We hebben je een tijdje geleden al kennis laten maken met de OVOB (Omzet gerelateerde vrijstelling van omzetbelasting). De OVOB kan worden toegepast door ondernemers die in Nederland gevestigd zijn, dan wel een vaste inrichting hebben in Nederland en waarvan de omzet lager is dan € 20.000 per jaar. Wil je gebruik maken van de OVOB? Dan kun je met ingang van 1 juni 2019 de Belastingdienst hierover informeren. Let wel, de OVOB kan mogelijk risico’s met zich brengen.

Moore MTH typen 2

Mogelijk risico

Afhankelijk van de huidige situatie wordt de OVOB automatisch van toepassing verklaard, dan wel door middel van een verzoek bij de Belastingdienst. Ben je als ondernemer onder de huidige KOR ontheven van administratieve verplichtingen, dan hoef je geen actie te ondernemen want de OVOB wordt dan automatisch van toepassing verklaard. Maar is dat ook wenselijk? Stel je hebt afgelopen jaar een grote uitgave gedaan, de btw in aftrek gebracht en een verzoek tot ontheffing van administratieve verplichtingen ingediend. Dan zal als gevolg van de ontheffing de OVOB automatisch in werking treden. Maar, afhankelijk van het in aftrek gebrachte btw-bedrag en de herzieningstermijn, kan er herziening optreden. Concreet betekent dat btw terugbetalen aan de Belastingdienst. Herziening blijft achterwege tot een bedrag van € 500 euro aan btw per jaar. Afhankelijk van het in aftrek gebrachte btw-bedrag moet je als ondernemers wel of geen actie ondernemen. De duur van de herzieningstermijn is afhankelijk van de soort investering. Wij leggen het uit aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld

Een ondernemer kocht in 2018 niet-geïntegreerde zonnepanelen met een totaal btw-bedrag van € 3.000. Omdat het niet-geïntegreerde zonnepanelen betreft, beloopt de herzieningsperiode het jaar van ingebruikname (2018) en de 4 daarop volgende jaren. In het jaar van aanschaf heeft hij de btw á € 3.000 in aftrek gebracht en vervolgens verzocht om ontheffing. Met ingang van 2020 is op deze situatie de OVOB automatisch van toepassing. De herzieningstermijn loopt tot en met 2022 en herziening is van toepassing bij bedragen vanaf € 500. In dit geval is het in aftrek gebrachte btw-bedrag in totaal € 3.000, en verdeeld over 5 jaren dus € 600 per jaar. Dit betekent dat herziening plaats vindt en dat de ondernemer van 2019 tot en met 2022 per jaar €600 (totaal € 2.400) moet terugbetalen. In dit voorbeeld lijkt btw-aangifte doen, forfaitair btw betalen en de OVOB pas aanvragen na afloop van de herzieningstermijn, een betere oplossing. Ter geruststelling; in de praktijk blijven de meeste zonnepaneelhouders onder de correctiegrens van € 500.

Meldingstermijn

In tegenstelling tot de KOR is de OVOB een vrijstelling. Met andere woorden; ondernemers die onder de omzetgrens van € 20.000 blijven en kiezen voor de OVOB, hoeven geen btw in rekening te brengen aan afnemers. Met als gevolg dat ook geen btw in aftrek mag worden gebracht. Wil je vanaf 1 januari 2020 gebruik maken van de OVOB, dan moet je dit uiterlijk 20 november 2019 melden. Meld je je na 20 november 2019 aan, dan zal de OVOB op zijn vroegst vanaf 1 april 2020 van toepassing worden verklaard. Voor aanmeldingen gedurende 2020, geldt een termijn van ten minste vier weken voor aanvang van het belastingtijdvak waarin de vrijstelling moet worden toegepast. Wil je met ingang van 1 januari 2021 gebruik maken van de OVOB, dan moet je dit uiterlijk 1 december 2020 melden aan de Belastingdienst, dit mag ook eerder. Let op; ga je in 2020 zonnepanelen aanschaffen en is de btw op herziening kleiner dan € 500, vraag dan met ingang van 1 januari 2021 de OVOB aan. Zodra je hebt gekozen voor toepassing van de OVOB, geldt deze voor een periode van 3 jaar, tenzij tussentijds de omzetgrens wordt overschreden.

Omzetgrens

Voor toepassing van de OVOB geldt een omzetgrens van € 20.000. De omzet wordt bepaald door de som van vergoedingen, exclusief btw, van alle in Nederland belaste leveringen en diensten, voor zover deze zonder toepassing van de OVOB in Nederland belast zouden zijn. Ook de omzet behaald met het verrichten van intracommunautaire leveringen en exportleveringen vanuit Nederland valt onder de omzetbepaling. Als de btw wordt berekend over de winstmarge, wordt enkel de winstmarge meegenomen voor de berekening van de omzet. In principe valt de omzet behaald met vrijgestelde leveringen en diensten, op grond van artikel 11 Wet OB, buiten de omzetbepaling voor de OVOB. Maar hierop bestaan er een aantal uitzonderingen. Wel moet worden meegenomen de omzet uit onder andere de levering en verhuur van onroerende zaken en financiële dienstverlening. Ook de omzet behaald met verzekerings- en herverzekeringsdiensten moet worden meegenomen ter bepaling van de omzetgrens. Omzet behaald met het afstoten van goederen die door de ondernemer in zijn bedrijf zijn gebruikt, blijven buiten toepassing. Tot slot merken wij op dat de omzet behaald met levering van nieuwe vervoermiddelen die door of voor rekening van de ondernemer of afnemer worden verzonden of vervoerd naar een plaats in een andere lidstaat in het kader van de levering van de afnemer niet wordt meegerekend voor het bepalen van de omzet.

Wat moet je doen?

Hierboven zijn wij dieper ingegaan op de mogelijke gevolgen van de OVOB. Wat moet je nu doen?
• Maak je op dit moment gebruik van de KOR en ben je ontheven van administratieve verplichtingen, vraag je dan af of de overgang naar de OVOB leidt tot btw-terugbetalingsverplichtingen. Dat wil zeggen herziening op roerende en onroerende zaken.
• Ben je KOR-gebruiker en wil je per 1 januari 2020 overgaan naar de OVOB, meld je dan tot uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst. De huidige KOR kan in het laatste aangiftetijdvak worden afgewikkeld. Wil je later overgaan naar de OVOB, houd dan rekening met de geldende meldingstermijn.
• Eenmaal in de OVOB bestaat de verplichting om daar 3 jaar in te blijven. Het omgekeerde geldt ook; na afmelding OVOB tenminste 3 jaar wachten om eventueel weer aan te melden.
• Ben je een in Nederland gevestigde ondernemer of vaste inrichting die geen gebruik maakte of kon maken van de KOR? Vraag je dan af of de OVOB een interessante optie voor je is.

Al met al is het dus best een ingewikkelde regeling geworden. Twijfel je of de OVOB een goede oplossing is? Laat je informeren door een Moore MTH-adviseur of neem contact op met de adviesgroep omzetbelasting van Moore MTH.

Meer artikelen