Zoeken op

Zoeken op

Alles

15 januari, 2022

DRV en MTH worden Moore DRV en Moore MTH

De twee Nederlandse kantoren die zijn aangesloten bij Moore Global, het wereldwijde netwerk van onafhankelijke accountantskantoren, gaan Moore in hun naam voeren. Het zijn Moore DRV en Moore MTH. Beide organisaties willen zelfstandig en in goede samenwerking de marktpositie van Moore in Nederland verder verstevigen.

Top in de accountancy sector

Moore DRV en Moore MTH behoren gezamenlijk tot de top in de accountancysector en richten zich op ondernemers in de echte economie, veelal sterke familiebedrijven of ondernemingen die door de eigenaar zelf worden geleid. Deze bedrijven zijn in toenemende mate in het buitenland gaan ondernemen. Met steeds meer complexe en brede adviesvraagstukken doen zij een ander beroep op hun accountancy-organisaties dan voorheen. Daarom hebben beide partijen hun dienstverlening de afgelopen jaren uitgebreid en versterkt, zowel in audit als advisering, consultancy en internationale begeleiding. Daarnaast is flink geïnvesteerd in het bouwen van relaties binnen het internationale netwerk zodat ondernemen in of vanuit het buitenland goed kan worden begeleid. Door de naamswijziging wordt in de Nederlandse markt duidelijker wat beide kantoren voor ondernemers kunnen betekenen.

Een andere afweging om de naam Moore te gaan voeren, is personeelswerving. Het maakt accountants en belastingadviseurs sneller duidelijk dat er internationale carrièremogelijkheden zijn. Dat geldt ook voor de samenwerking tussen beide kantoren, met kansen voor werken en ontwikkelen in geheel Nederland. Het toont de ambitie van beide organisaties en hun streven naar groei.

Moore DRV en Moore MTH maakten eerder bekend te gaan samenwerken op een aantal andere terreinen zoals de werkwijze, kwaliteit en innovatie. Met de gezamenlijke merknaam kunnen beide kantoren nadrukkelijker laten zien wat de samenwerking aan innovaties oplevert. Beiden benadrukten het uiteindelijke doel van samenwerken: het behoud van de hoge klanttevredenheid, waarop beide organisaties zeer hoog scoren (MT 1000).

In de Top 30 van accountantskantoren in Nederland neemt Moore DRV de 14e positie in en Moore MTH de 16e.

Samen zijn ze een Top-10 speler, vertelden ze in het interview met Accountancy Vanmorgen. Opgeteld hebben ze meer dan 1.100 mensen in dienst, een netwerk van 24 vestigingen en een omzet van rond 120 miljoen euro in 2022.

Moore Global

Moore Global is een wereldwijd accountancy- en adviesnetwerk van 260 onafhankelijke kantoren met ruim 30.000 medewerkers en vestigingen in 110 landen. Het hoofdkantoor zit in Londen en de CEO is Anton Colella.

Bestuursvoorzitters Olaf ten Hoopen van Moore MTH en Michael Bick van Moore DRV zijn beiden vertegenwoordigd in de European Regional Council. Michael Bick is bovendien lid van de Global Board.

Moore Global wil het meest gerespecteerde netwerk in de wereld zijn, gebouwd op menselijke relaties en hoge kwaliteitsstandaarden.

Neem contact op


DRV and MTH to become Moore DRV and Moore MTH

The two Dutch firms affiliated with Moore Global, the global network of independent accounting firms, will use Moore in their names: Moore DRV and Moore MTH. Both organisations aim to further strengthen Moore’s market position in the Netherlands independently and through strong collaboration.

Moore DRV and Moore MTH together appear in the top tier of the accountancy sector and focus on business owners in the real economy. They often work with successful family businesses and owner-managed companies. These businesses increasingly operate abroad. With increasingly complex and wide-ranging advisory issues, businesses are calling on their accountancy organisations for different reasons than before. That is why both parties have expanded and enhanced their services in recent years, both in audit and advisory services, consultancy and international supervision. Considerable investments have also been made in building relationships within the international network so that clients can receive proper support with running their businesses in or from foreign countries. The name change will clarify to the Dutch market how both firms can support business owners.

Another factor behind the adoption of the Moore name is staff recruitment. Accountants and tax advisers will be more aware of international career opportunities. This also applies to the collaboration between the firms, which both offer work and development opportunities throughout the Netherlands. It shows both organisations’ ambition and commitment to growth.

Moore DRV and Moore MTH previously announced that they would collaborate in various other matters, such as working methods, quality and innovation. Thanks to the shared brand name, both firms can more clearly showcase the innovations produced by the partnership. Both have emphasised the ultimate goal of collaboration: to maintain a high level of client satisfaction. Both organisations score very highly on this (MT 1000).

On the list of the top 30 accounting firms in the Netherlands, Moore DRV is in 14th position and Moore MTH is in 16th position.

Together, they are in the top 10. All in all, they employ over 1,100 staff, have a network of 24 offices and had a turnover of around €120 million in 2022.

Moore Global

Moore Global is a global accounting and advisory network of 260 independent firms with over 30,000 employees and offices across 110 countries. The head office is in London and the CEO is Anton Colella.

Board Chairmen Olaf ten Hoopen from Moore MTH and Michael Bick from Moore DRV are both represented in the European Regional Council. Michael Bick is also a member of the Global Board.

Moore Global aims to be the most respected network in the world, built on human relationships and high quality standards.

Contact us

Meer artikelen