Zoeken op

Zoeken op

Alles

7 december, 2018

Standaard karakter cao Kinderopvang, afwijking niet/zeer beperkt mogelijk

De algemeen verbindend verklaarde cao Kinderopvang (16-11-2018 t/m 31-12-2019) is een standaard cao.

In de vooroverwegingen is het volgende vermeld over het karakter van de cao.
Van de bepalingen in de cao kan noch ten nadele noch ten voordele worden afgeweken, tenzij in een bepaling expliciet is opgenomen dat met instemming van de OR of PVT (of bij het ontbreken ervan het personeel) het mogelijk is om binnen de gestelde kaders afwijkende afspraken te maken.

Vergoeding zelf betaalde kinderopvang

Geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden

Cao partijen hebben een standaard cao gesloten, omdat ’de cao onverminderd van belang is in de sector om concurrentie op het niveau van arbeidsvoorwaarden te voorkomen’.

De naleving van cao afspraken wordt op de volgende wijze gehandhaafd:

  1. Instellen van een meldpunt waar niet naleving van de cao gemeld kan worden.
  2. Onderzoek door cao-partijen van de melding.
  3. Aanwijzing naar niet nalevende werkgever.
  4. Niet nalevende werkgever krijgt gelegenheid om niet-naleving te herstellen.\

Wordt die aanwijzing binnen de herstelperiode ook niet opgevolgd, dan volgt er een sanctie, bijvoorbeeld in de vorm van een stevige boete.

Beloning

In de cao is niets geregeld over een mogelijkheid om een aanvullende beloning te verstrekken, zoals een bonus. Ondernemers hebben dus geen speelruimte, ook niet als in voorgaande jaren extra beloningen werden toegekend.
Wel is er, gezien de bewoordingen in de tekst van de cao, een mogelijkheid om een nieuwe werknemer een hogere inschaling te geven conform artikel 5.2.

Artikel 5.2 Inschaling bij indiensttreding

Bij indiensttreding wordt een salaris toegekend in de bij de functie behorende salarisschaal (in bijlage 2). Indien de werknemer direct of met een onderbreking van maximaal een maand voorafgaand aan zijn indiensttreding in dezelfde functie werkzaam is geweest bij een andere onder de werkingssfeer van deze cao vallende werkgever, heeft de werknemer bij zijn nieuwe werkgever aanspraak op ten minste het salarisnummer waarin hij in die vorige functie het laatst was ingeschaald.

Jurisprudentie standaard-cao

Soms wordt geoordeeld dat sprake is van een standaard-cao, die niet uitputtend is. Sommige aanvullende arbeidsvoorwaarden zijn dan wel in strijd met de cao, andere niet. Uit de rechterlijke uitspraken blijkt dat de bewoordingen van de cao zwaar wegen. Uit de vooroverwegingen in de cao Kinderopvang lijkt te moeten worden opgemaakt, dat de arbeidsvoorwaarden uitputtend geregeld zijn in deze cao. Afwijkende arbeidsvoorwaarden op het gebied van beloning en vergoedingen zijn dan nietig. De nietigheid kan worden ingeroepen door elke werknemers- of werkgeversorganisatie, die betrokken is bij de cao.

Meer artikelen