Zoeken op

Zoeken op

Alles

4 juli, 2023

Uitkomsten vervolgonderzoek Bedrijfsopvolgings- regelingen

Staatssecretaris Van Rij heeft de uitkomsten van het vervolgonderzoek naar de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en Doorschuifregeling in de inkomstenbelasting (DSR) gedeeld. Hierin zijn de voorgenomen maatregelen die daar uit voortkomen meegenomen. Het grootste gedeelte is gelijk aan wat al in de Voorjaarsnota is genoemd, maar er zijn ook aanpassingen en het tijdspad is nu bekend.

Meer artikelen
uitkomsten vervolgonderzoek bedrijfsopvolgingsregelingen

Overzicht wijzigingen

Hierbij een overzicht met daarbij de beoogde ingangsdatum:

1 januari 2024

  1. Aan derden verhuurd vastgoed wordt standaard aangemerkt als beleggingsvermogen. Kortdurend verhuur in de dienstensector valt hier niet onder (hotelkamers, tennishallen, cafés).

1 januari 2025

  1. De vrijstelling in de BOR wordt aangepast, zodat vanaf 2025 100% van de goingconcernwaarde tot € 1,5 miljoen wordt vrijgesteld, en 70% van het meerdere.
  2. De 5% doelmatigheidsmarge voor de BOR en DSR wordt afgeschaft (voor DSR aanmerkelijk belang wordt dit ná 1-1-2025).
  3. Bedrijfsmiddelen die zowel zakelijk als gedeeltelijk ook privé worden gebruikt, kwalificeren slechts voor de BOR en DSR ab voor zover deze daadwerkelijk voor bedrijfsdoeleinden in de onderneming worden gebruikt. Deze beperking geldt overigens alleen voor vermogensbestanddelen met een WEV van €100.000 (geïndexeerd) op het moment van verkrijging en die voor minimaal 10% voor niet-ondernemingsdoeleinden worden gebruikt.
  4. De dienstbetrekkingseis in de DSR ab vervalt.
  5. De BOR en DSR ab kunnen bij schenking slechts worden toegepast als de verkrijger minimaal 21 jaar is.

1 januari 2026

  1. Toegang tot de BOR en DSR ab wordt beperkt tot reguliere aandelen die volledig meedelen in de winstgerechtigdheid en liquidatieopbrengst met een belang van ten minste 5%. De verwateringsregeling blijft bestaan, en ook blijft de faciliteit gelden voor preferente aandelen die zijn ontstaan in het kader van een gefaseerde bedrijfsoverdracht. Als er sprake is van soortaandelen, tracking stocks, opties, winstbewijzen of een zogeheten fictief aanmerkelijk belang zal moeten worden nagegaan of het belang straks groot genoeg is.
  2. De bezits-en voortzettingseis in de BOR worden versoepeld. Als er geen wijziging in de gerechtigdheid is, dan vormen de termijnen geen belemmering bij een aanpassing van de structuur. Bij overheidsingrijpen telt de periode daaraan voorafgaand mee voor de bezitstermijn als binnen drie jaar wordt geherinvesteerd in een nieuwe onderneming. Tevens is het kabinet voornemens om de vijfjaarstermijn in de bezits- en voortzettingseis in te korten. Hoeveel korter, is nog niet bekend.
  3. Constructies (rollatorinvesteringen en dubbele-BOR) in de BOR worden aangepakt. Er komt hiertoe o.a. een anti-misbruikbepaling die dat als dezelfde onderneming nogmaals geschonken wordt, de BOR niet van toepassing is. En voor de rollatorinvesteringen wordt gedacht aan een langere bezitstermijn voor AOW-gerechtigden.

Meer informatie

Bekijk hier de kamerbrief. Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan graag voor je klaar!

Meer artikelen