Zoeken op

Zoeken op

Alles

20 oktober, 2020

Update compensatieregeling transitievergoeding

De compensatieregeling bij bedrijfsbeëindiging treedt per 1 januari 2021 in werking met uitzondering van het onderdeel ‘wegens ziekte of gebreken van de werkgever’.

Meer artikelen

Wettelijke transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 is de werkgever een wettelijke transitievergoeding verschuldigd wanneer hij op zijn initiatief de arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigt. Ook bij een ontslag met wederzijds goedvinden verstrekt de werkgever in veel gevallen een ontslagvergoeding, waarbij voor de hoogte vaak aansluiting wordt gezocht bij de wettelijke  transitievergoeding.

Op grond van het Regeerakkoord bestaat in twee situaties recht op compensatie van de ontslag- of transitievergoeding die de werkgever heeft betaald:

  1. Compensatie voor de transitievergoeding die de werkgever heeft betaald bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid.
  2. Compensatie voor de kleine werkgever, met minder dan 25 werknemers, die zijn onderneming heeft beëindigd en als gevolg daarvan al zijn werknemers heeft moeten ontslaan.

Compensatie bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid

De compensatieregeling voor de transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid is reeds per 1 april 2020 in werking getreden. Een aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid dient uiterlijk zes maanden na betaling van de volledige transitievergoeding door de werkgever te worden ingediend bij UWV.

Compensatie bedrijfsbeëindiging kleine werkgever

Voor de compensatieregeling bij bedrijfsbeëindiging zijn drie situaties geschetst waarin compensatie van de transitievergoeding zal plaatsvinden.

Ziekte of gebreken werkgever

Beoogd was om de compensatie bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte of gebreken van de werkgever per 1 januari 2021 in werking te laten treden. Onlangs is echter duidelijk geworden, dat inwerkingtreding per 1 januari 2021 nog niet mogelijk is.

Bij dit onderdeel zal getoetst moet worden of de werkgever als gevolg van ziekte of gebreken niet in staat is om zijn werkzaamheden redelijkerwijs voort te zetten binnen een periode van zes maanden. Overleg is geweest over de vraag op welke wijze deze beoordeling kan worden uitgevoerd, maar dit heeft nog niet tot een werkbare uitkomst geleid.

Pensionering of overlijden

De mogelijkheid om compensatie aan te vragen voor betaalde transitievergoeding als de onderneming is beëindigd vanwege pensionering of overlijden van de werkgever treedt wel in werking per 1 januari 2021.

Een op of na die datum betaalde transitievergoeding wordt gecompenseerd als de onderneming is beëindigd wegens pensionering of overlijden van de werkgever en aan de voorwaarden is voldaan.

De voorwaarden voor het in aanmerking komen van de compensatie en de termijnen waarbinnen de compensatieaanvraag bedrijfsbeëindiging kleine werkgever kan worden ingediend, worden zo snel mogelijk gepubliceerd door het ministerie van Sociale Zaken. Na publicatie zullen wij u hierover uiteraard nader informeren.

Meer weten?

Kunnen wij hierin voor u van betekenis zijn, dan kunt u uiteraard contact opnemen met één van onze arbeidsrechtjuristen van de  Adviesgroep Personeel & Salaris: Albertje Pepping of Marijn Küthe.

[email protected]

Telefoonnummer 035-6914676

 

Meer artikelen