Zoeken op

Zoeken op

Alles

16 september, 2021

Van btw vrijgestelde garanties, kans of risico?

Hof van Justitie concludeert dat bemiddeling bij garanties vrijgesteld is van btw. Dat wijkt af van de huidige doorgaans in Nederland toegepaste praktijk.

Het Europese Hof van Justitie heeft in een witgoed casus geoordeeld dat bemiddelingshandelingen voor een verzekering geen bijkomstige financiële handelingen zijn voor de btw.

Meer artikelen
Van btw vrijgestelde garanties

Casus

Een Portugese witgoedhandelaar bood haar klanten de mogelijkheid om via een verzekeringsovereenkomst, tegen vergoeding bovenop de aankoopprijs van het aangekochte product, de garantie te verlengen. Deze verzekeringsovereenkomst werd formeel gesloten tussen de klant en de verzekeraar, maar financieel afgewikkeld door de witgoedhandelaar. De aanvullende premie werd door de witgoedhandelaar bovenop de prijs van het aangekochte product aan de klant in rekening gebracht. De witgoedhandelaar was van mening dat de verkoop van de extra garantie een btw vrijgestelde handeling was, namelijk een handeling ter zake van verzekeringen. Zij bracht derhalve geen btw over de extra garantie in rekening aan de klanten. Wel werd door de witgoedhandelaar alle betaalde voorbelasting volledig afgetrokken. Zij hield dus geen rekening met de eventuele beperking van haar aftrekrecht vanwege de btw-vrijgestelde garantieomzet.

Procedure

De Portugese Belastingdienst heeft een naheffingsaanslag opgelegd naar rato van het jaarlijkse bedrag aan garantieomzet waarvoor geen btw in rekening is gebracht. De witgoedhandelaar heeft bezwaar gemaakt tegen deze naheffingsaanslag. In het kader van deze procedure heeft de Portugese rechter prejudiciële vragen gesteld. De rechter wilde weten of bij de bemiddeling bij de verkoop van extra garantie door een ondernemer die zich feitelijk en hoofdzakelijk bezighoudt met de verkoop van producten aan particulieren, er toch sprake kan zijn van een afzonderlijk in aanmerking te nemen vrijgestelde handeling ter zake van verzekeringen. Tevens wilde de rechter dan ook weten of dit gevolgen heeft voor het aftrekrecht van de ondernemer, en zo ja, welke gevolgen.

Uitkomst

Beide partijen waren het er over eens dat de bemiddelingsactiviteiten van de handelaar tussen de klant en de verzekeraar kwalificeren als een van btw-vrijgestelde handeling. Om te bepalen of de btw-vrijgestelde handelingen invloed hebben op het aftrekrecht van de ondernemer, is het Hof allereerst nagegaan of het verstrekken van extra garantie als een bijkomstige handeling kwalificeert bij de verkoop van het product. Bijkomstige handelingen volgen namelijk de btw-kwalificatie van de hoofdprestatie (de btw-belaste levering van het product) en zouden dan geen aftrekbeperkende invloed hebben.

Het Hof komt tot de conclusie dat het in contact brengen van de klant met de verzekeraar inderdaad valt aan te merken als een van btw vrijgestelde dienst die samenhangt met handelingen ter zake van verzekering. Hiermee bevestigt het Hof dat het aanbieden van extra garantie bij een verzekeraar een vrijgestelde prestatie is en dat er derhalve geen btw over in rekening gebracht hoeft te worden. Het Hof concludeert verder dat deze verzekeringsactiviteit niet kwalificeert als een bijkomstige financiële handeling bij de levering van het witgoedproduct. Dat betekent dat een deel van de voorbelasting op kosten en investeringen bij Radio Popular niet voor aftrek in aanmerking komt.

Relevantie

In de praktijk houdt dat in dat:
(a) kosten- en investerings-btw die direct toerekenbaar is aan de garantie/verzekeringsactiviteiten in het geheel niet voor aftrek in aanmerking komt; en
(b) algemene kosten- en investerings-btw slechts naar rato van de omzetverhoudingen voor aftrek in aanmerking komt (“pro rata”).

Deze uitspraak kan ingrijpende gevolgen hebben voor ondernemers die vergelijkbare verzekeringen of garanties aanbieden bij de door hen verkochte producten. Hierbij denken wij vooral aan autodealers of autohandelaren die extra garantie aanbieden op verkochte auto’s en aanbieders van mobiele telefoons. Indien deze extra garantie door tussenkomst van een derde partij, bijvoorbeeld een verzekeraar of importeur wordt aangeboden, zal dit kwalificeren als bemiddeling ter zake van verzekeringen. Deze bemiddeling is van btw vrijgesteld. Dit kan gevolgen hebben voor het recht op vooraftrek. Indien de verzekering/garantieomzet meer bedraagt dan 1% van de totale omzet van de onderneming, zal dit zeker gevolgen hebben voor de vooraftrek. Het is mogelijk ook een kans, indien ten onrechte btw is voldaan over deze garantiegelden, zeker als de garantieomzet minder dan 1% van de totale omzet bedraagt.

Mocht je vragen hebben over dit onderwerp en de eventuele btw-gevolgen voor jouw onderneming, dan kun je contact opnemen met de btw-adviesgroep van Moore MTH.

Meer artikelen