Zoeken op

Zoeken op

Alles

8 november, 2022

Verslag Eindejaarstips

Met welke praktische tips kun jij nu al aan de slag, om het volgende jaar goed voorbereid in te gaan? We gingen hierover in gesprek met collega’s Marco de Weerd en Wendy Knoppers.

Op dinsdag 6 december om 19.30 uur stond De Talks in het teken van “Groei van jouw onderneming door data en inzichten”.

Terugkijken webinar
Verslag Eindejaarstips

Eindejaarstips: wat kunnen mensen nog doen?

De overdrachtsbelasting, voor panden die geen eigen woning (hoofdverblijf) zijn, wordt op 1 januari 2023 verhoogd van 8% naar 10,4%. Dus mensen die van plan zijn om op korte termijn bijvoorbeeld een vakantiewoning te kopen, kunnen dat het beste nog dit jaar doen.

Dat geldt ook voor mensen die een pand willen aanschaffen om te verhuren, dat kan een bedrijfsgebouw zijn, maar bijvoorbeeld ook een woning die ouders aan hun kinderen willen verhuren. Vanaf 1 januari 2023 betaal je 2,4% meer. Stel je koopt een bedrijfspand voor € 1.000.000 als de overdracht plaatsvindt voor 1 januari, dan betaal je € 80.000 overdrachtsbelasting. Vindt de overdacht plaats na 1 januari, dan betaal je € 104.000 overdrachtsbelasting, dus € 24.000 meer.

Tips over de btw

De levering en installatie van zonnepanelen op woningen is vanaf 1 januari 2023 belast met 0% btw. Jammer genoeg betekent dat niet dat de zonnepanelen hierdoor ook goedkoper worden voor de consument. Het was onlangs in de media dat Vereniging Eigen Huis bang is dat zonnepanelen niet goedkoper worden, want installateurs overwegen hun prijzen te verhogen.

Dus het is moeilijk te zeggen of je beter kan wachten tot na 1 januari 2023 om je zonnepanelen aan te schaffen. Wat wel zo is, is dat je als particulier minder administratieve rompslomp hebt aangezien geen btw meer hoeft te worden teruggevraagd.

Inkomstenbelasting box 3-vermogen

De Hoge Raad heeft eind vorig jaar aangegeven dat de belastingheffing, zoals wij die hebben sinds 2017, in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en dat Nederland op een andere manier belasting over het vermogen over de jaren 2017 tot en met heden moet gaan heffen. De wetgever is druk bezig met de nieuwe wetgeving en die is naar verwachting in 2026 gereed. Tot die tijd hebben wij te maken met een overbruggingswet.

In de overbruggingswet wordt het box 3 vermogen momenteel gesplitst in 3 categorieën: banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Van alle drie de categorieën wordt de waarde per 1 januari bepaald en per categorie wordt een ander forfaitair rendement in aanmerking genomen. Ongeacht het daadwerkelijke rendement dat je hebt gemaakt.

De inmiddels bekendgemaakte forfaitaire rendementen zijn in de sheet weergegeven. Voor de jaren 2022 en 2023 moeten de forfaitaire rendementen voor banktegoeden en schulden nog bekend worden gemaakt. De rendementen van het jaar 2021 zijn bekend.

Voor 2021 wordt over de waarde van banktegoeden op 1 januari 2021 een forfaitair rendement genomen van 0,01%, maar over overige bezittingen zoals beleggingen een veel hoger forfaitair rendement van 5,69%. Voor schulden wordt een forfaitair negatief rendement in aanmerking genomen van 2,46%.

Vervolgens wordt over de uitkomst van de waarde van de bezittingen van die categorieën x het forfaitaire rendement, verminderd met de persoonlijke vrijstelling van dat jaar, een belasting geheven van in 2021 en 2022 31%, 2023 32% en in 2024 33% zoals het er nu naar uit ziet.

Belastingvoordeel box 3 belastingheffing

Allereerst is van belang dat de persoonlijke vrijstelling in 2023 wordt verhoogd naar €57.000 per persoon. Zorg ervoor dat je die vrijstelling in de aangifte inkomstenbelasting 2022 en 2023 helemaal benut van in totaal €114.000 voor partners, ook als slechts één van de partners vermogen heeft. Dat kan door box 3 vermogen aan elkaar toe te rekenen.

Verder is echt van belang om voor het einde van het jaar de samenstelling van jouw box 3 vermogen na te gaan. Beoordeel per bezitting afhankelijk van het forfaitaire rendement en het daadwerkelijke rendement of die nog wel handig is om aan te houden of dat je er wijzigingen in aanbrengt.

Spaargeld aanhouden of beleggen?

Ik heb even het voorbeeld uitgewerkt van een persoon die op 1 januari 2023 €250.000 spaargeld, €50.000 beleggingen en €25.000 aan schulden bezit. Hij moet uitgaande van de laatst bekende forfaitaire rendementen een box 3 belasting betalen van € 654. Als deze persoon op 1 januari 2022 €50.000 spaargeld heeft, €250.000 aan beleggingen en €25.000 aan schulden, dan komt zijn/haar box 3 heffing neer op €3.877. Dat is €3.222 meer omdat hij/zij meer beleggingen heeft in plaats van spaargeld.

Als je beleggingen hebt, kun je ervoor kiezen om die nog dit jaar om te zetten in spaargeld. Dat wordt lager belast. Natuurlijk heeft de wetgever dit trucje zelf ook bedacht en als ongewenst aangemerkt. Daarom moet je even opletten. Zet je overige bezittingen binnen drie maanden vóór 1 januari van elk jaar om in banktegoeden, dan moet je dit geld drie maanden aanhouden, want anders telt alsnog het hoge tarief van de categorie overige bezittingen voor dit spaargeld. Alleen wanneer je aannemelijk kunt maken dat de omzetting vanuit zakelijke motieven was, dan wordt dit spaargeld wel tegen het lagere tarief belast ondanks eerdere omzetting in overige bezittingen binnen drie maanden.

Ook kun je belasting besparen door box 3 vermogen voor het einde van het jaar uit box 3 te halen en onder te brengen in een zogenoemde spaar vennootschap. Dit is uiteraard afhankelijk van het bedrag dat je uit de heffing van inkomstenbelasting box 3 weet te halen en de oprichtingskosten en jaarlijkse kosten van een vennootschap. Maar levert in veel gevallen nog steeds een behoorlijke belastingbesparing op. Het loont nog meer als je in een verzorgingstehuis verblijft en jouw maandelijkse kosten een stuk lager worden.

Auto of caravan kopen, dit jaar nog doen?

Overweeg of je deze met spaargeld betaalt, of dat je een deel van jouw zwaarder belaste beleggingen eerst omzet in spaargeld en dat geld gebruikt. Of dat je eerst kort een schuld aangaat bij bijvoorbeeld jouw eigen bv. Let op geld lenen kost natuurlijk ook geld. Dat moet je wel meenemen in jouw overweging. Beoordeel met welk geld uit welke categorie je een aanschaf doet om zo min mogelijk box 3 belasting te betalen.

Schulden

Heb je een onderlinge schuld met jouw partner? Beoordeel of die afgelost kan worden voor 1 januari. De vordering van de een is namelijk volgend jaar belast tegen 6,17%, terwijl de schuld bij de ander slechts een aftrek geeft van zo’n 2,5%. Lijkt mij ongewenst.

Hetzelfde geld voor erfrechtelijke schulden die zijn gedefiscaliseerd of eerder gedane schenkingen op papier. Neem met een van onze belastingadviseurs contact op om na te gaan hoe je daar het beste mee om kan gaan.

Onroerend goed en schulden in box 3-vermogen?

Hier moet je goed naar laten kijken en de uitkomst verschilt per geval. Het door jouw gehouden onroerend goed heeft een veel hoger forfaitair rendement dan het negatieve rendement van de schulden die daar tegenover staan bij de berekening van de belastingheffing. Maar of je aan deze knoppen wil draaien, die uitkomst is ook afhankelijk van factoren zoals het daadwerkelijke rendement, de verhouding etc. Het is dus maatwerk.

Bezit je in box 3 woningen die je verhuurt aan derden met huurdersbescherming? Dan heb ik nog een tip: De zogenoemde “leegwaarderatio regeling” wordt aangescherpt in 2023. De korting die je jaarlijks gewent bent om te krijgen op de waarde van verhuurde woningen aan huurders met huurbescherming wordt lager. Daarnaast komt verhuur aan familieleden vanaf 1 januari 2023 niet meer in aanmerking voor de korting. En komen tijdelijke contracten per 1 januari 2023 ook niet meer in aanmerking voor deze korting. Mijn tip: als je zulke tijdelijke contracten met derden hebt, en je wilt van de (wel wat lagere) jaarlijkse korting gebruik blijven maken in 2023, beoordeel dan of je deze tijdelijke contracten nog voor het einde van dit jaar wil omzetten naar vaste huurcontracten en doe dit.

Zo zijn er nog meer mogelijkheden om jouw vermogensbelasting te verlagen die je met een van onze belastingadviseurs kan bespreken.

Zwaarder belast dan ontvangen rendement, wat kan je doen?

Dit is een belangrijk aandachtspunt om na te gaan, want als dat het geval is dan adviseer ik om bezwaar te maken tegen de aanslagen die je ontvangt over de jaren vanaf 2017 als je dat nog niet hebt gedaan en die mogelijkheid nog open staat.

Als dat niet het geval is en je hebt destijds wel bezwaar gemaakt en er is dan ook rechtsherstel geboden als dat voordeliger was, dan adviseer ik om ter behoud van rechten een verzoek om ambtshalve vermindering bij de Belastingdienst in te laten dienen. Wij verwachten dat er verschillende rechtszaken over dit onderwerp volgen. Voor een verzoek om ambtshalve vermindering heb je vijf jaar de tijd na het betreffende belastingjaar. Voor het jaar 2017 moet het verzoek dus uiterlijk 31 december 2022 bij de Belastingdienst binnen zijn. Zorg ervoor dat je dit op tijd indient indien gewenst.

Heb je destijds geen bezwaar gemaakt? Voor die groep heeft de staatssecretaris op 4 november jongstleden bekend gemaakt dat zij geen verzoek hoeven in te dienen, want als er later een voor hen gunstige uitspraak volgt, dan liften zij daar automatisch op mee.

Schenkingen aan personen voor kerst


De jaarlijkse schenkingsvrijstelling voor kinderen bedraagt in 2022 €5.677 en voor kleinkinderen €2.274. Maak hier gebruik van indien gewenst. Deze vrijstelling kan één keer aan een persoon verhoogt worden tot een bedrag van € 106.671 ten behoeve van diegene zijn eigen woning als die persoon de leeftijd heeft van 18 tot 40 jaar.

Let op: dit is het laatste jaar dat deze vrijstelling voor een bedrag van € 106.671 kan worden benut. De regering heeft aangegeven dat deze jubelton ongewenst is en gaat hem afbouwen. Volgend jaar kan nog slechts maximaal 28.947 worden geschonken ten behoeve van de eigen woning en in 2024 wordt deze verhoging afgeschaft. Mijn tip: Wil je iemand een aanzienlijk bedrag schenken ten behoeve van de eigen woning, doe dat nog dit jaar!

Schenk en betaal je dit jaar? Dan heeft de ontvanger tot 31 december 2024 de tijd om dit geld te gebruiken voor de eigen woning.

Wil of kun je niet het hele bedrag van de vrijstelling van €106.671 in één jaar tijdens kerst schenken en betalen, maar wil je ook een deel van dit bedrag volgend jaar schenken en betalen en toch het hele bedrag van €106.671 benutten? Dan kan dat onder voorwaarden ook. Neem dan even contact op met één van onze belastingadviseurs om dit te realiseren.

Jubelton schenken in 2023

Wordt pas in 2023 voor het eerst de jubelton geschonken, dan kun je slechts nog een vrijstelling van €28.947 benutten ten behoeve van de eigen woning. Dan heeft de ontvanger wel tot eind 2025 om dit geld te besteden ten behoeve van de eigen woning.

Schenkingen aan goede doelen

Het percentage waarvoor aftrekposten maximaal kunnen worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting worden elk jaar lager. Dit jaar bedraagt het maximale aftrektarief nog 40% en in 2023 is dat waarschijnlijk nog maximaal 36,96%. Dat scheelt ruim 3%. Dus doe daar jouw voordeel mee en haal alle aftrekposten (zoals schenkingen) die je hebt voor zover mogelijk naar voren en laat ze in 2022 plaatsvinden in plaats van in 2023.

Eindejaarscorrecties

Gedurende het jaar mag een ondernemer alle btw kosten die hij maakt in verband met de auto die zakelijk wordt gebruikt in aftrek brengen. We hebben het dan over de btw op de aanschaf, maar ook de btw op onderhoud en brandstof.

De wettelijke regeling schrijft een ingewikkelde methode voor die alleen kan worden gebruikt als sprake is van een sluitende kilometeradministratie. Daarom wordt in de meeste gevallen de aftrek gecorrigeerd op basis van een forfaitaire berekening: de btw-correctie bedraagt dan 2,7% van de cataloguswaarde van de auto.

1,5% hanteren voor de correctie

Dit kan als een auto zonder btw is aangekocht, bijvoorbeeld als margeauto of bij aankoop van een particulier. De ondernemer heeft dan geen factuur waar btw op staat vermeld en dus kan geen btw worden afgetrokken over de aanschaf. In die gevallen bedraagt de forfaitaire correctie 1,5% van de cataloguswaarde.

Deze 1,5% mag ook worden toegepast na afloop van het vierde jaar volgend op het jaar van ingebruikname. Dus als een auto in 2016 is aangekocht en in gebruik genomen, dan is de forfaitaire correctie in 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 2,7% van de cataloguswaarde en vanaf 2021 en verder 1,5%.

Verklaring “geen privégebruik”

Dat is een denkfout die nog vaak gemaakt wordt. Op btw gebied wordt woon-werkverkeer aangemerkt als privégebruik, terwijl dat voor de inkomstenbelasting en loonbelasting wordt aangemerkt als zakelijk gebruik. Dus wordt een auto door een ondernemer of een werknemer gebruikt voor woon-werkverkeer, dan moet een correctie privégebruik worden gedaan.

Nog één laatste opmerking over de correctie privégebruik auto: de btw-correctie kan nooit meer bedragen dan de daadwerkelijk door de ondernemer afgetrokken btw. Let op: de eerste 5 jaar moet dan wel 1/5 van de op de aanschaf afgetrokken btw worden meegenomen. Stel je voor dat een auto 7 jaar oud is en een cataloguswaarde heeft van € 40.000, dan zou de correctie privégebruik € 600 bedragen. Heeft de ondernemer echter maar € 500 aan btw afgetrokken op brandstof en onderhoud, dan bedraagt de correctie € 500.

Wat houdt het BUA in?

BUA staat voor Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting en eigenlijk is het best een ingewikkelde regeling. Het BUA ziet op kosten die een ondernemer uit zakelijke overwegingen maakt, maar waar ook een consumptief element in zit. Even terug naar de basis: een btw-ondernemer kan btw op kosten in zijn btw-aangifte in aftrek brengen als hij deze goederen en diensten aanschaft en gebruikt voor btw-belaste prestaties.

Het BUA ziet op relatiegeschenken en giften, verstrekkingen aan het personeel en het verstrekken van spijzen en dranken. Om het een beetje dragelijk te maken, is er wel een drempelbedrag van €227 per relatie of personeelslid. Blijf je daaronder, dan vindt geen correctie plaats op grond van het BUA. Maar dat betekent dat de ondernemer dit wel moet berekenen, de zogenaamde BUA-berekening. De verplichting om een BUA-berekening te maken, bestaat al sinds 2013. Toch zien we in de praktijk dat dit vaak niet wordt gedaan.

Relatiegeschenken

We hebben allemaal wel een beeld bij relatiegeschenken, maar hieronder vallen ook de skyboxen en business seats in stadions. Onze hoogste rechter heeft geoordeeld dat met het bijwonen van sportwedstrijden de persoonlijke belangen van de relaties werden gediend en dat aftrek van voorbelasting niet was toegestaan.

De btw op relatiegeschenken kan worden afgetrokken, tenzij de relatie de btw zelf ook niet zou mogen aftrekken als diegene het relatiegeschenk zelf aanschaft. Dat maakt het dus weer lastig, want hoe moet je als ondernemer beoordelen of jouw relatie de btw kan aftrekken?

Personeelsverstrekkingen

Eigenlijk gaat het hier om alle leuke dingen die een ondernemer doet voor zijn personeel. Denk bij de personeelsverstrekkingen aan: de chocoladeletter met Sinterklaas, het kerstpakket, het personeelsuitje, een bosje bloemen met secretaresse dag, een cadeautje bij een jubileum en ga zo maar door. Maar wat veel ondernemers zich niet realiseren: als een ondernemer aan zijn medewerkers mobiele telefoons verstrekt waarmee ook privé mag worden gebeld, dan valt dat ook onder het BUA. Gelukkig geldt ook hier een drempelbedrag van €227. Als de kostprijs exclusief btw van de bevoordelingen minder is dan € 227 hoeft niks gecorrigeerd te worden.

Belastingdruk bij ondernemers zo laag mogelijk

Om de belastingdruk zo laag mogelijk te houden, heb ik een aantal tips. Ik begin met vennootschapsbelasting, de VPB.

Met ingang van 2023 gaat het lage vpb-tarief van 15% met 4% omhoog naar 19%. Daarnaast gaat de grens vanaf wanneer een bv het hoge vpb-tarief van 25,8% betaalt juist naar beneden. De grens wordt van € 395.000 verlaagd naar € 200.000. Daarmee zitten we dus eigenlijk weer op het niveau van 2019 alleen het hogere tarief is nu 25,8% en was toen 25%.

Vanwege het tariefverschil van 15% in 2022 en 19% in 2023 adviseer ik om nu na te gaan hoeveel winst je tot nu toe hebt gemaakt in 2022. Heb je het drempelbedrag van € 395.000 nog niet volgemaakt? Ga dan na of je jouw winsten van 2023 naar voren kan halen naar 2022. Die zijn nu nog belast tegen 15% in plaats van 19%. Je kunt denken aan voorzieningen en reserves die zijn gevormd in 2022 te laten vrijvallen als je verwacht die niet te gaan gebruiken. Ook kun je kosten uitstellen als je het drempelbedrag nog niet hebt volgemaakt. Investeringen zijn in 2022 dan slechts aftrekbaar tegen 15% en in 2023 tegen in ieder geval 19%.

Tariefverhoging en verlaging drempelbedrag winstgevende BV’s

Op deze sheet is de situatie 2022 en die van 2023 weergegeven. In 2022 betaalt een B.V. over de eerste € 395.000 een bedrag van € 59.250. In 2023 betaalt de B.V. € 88.310. Een extra belastingheffing van € 29.060 euro op jaarbasis over 395.000 winst. Dat is ongewenst.

Het drempelbedrag van € 200.000 geldt per B.V. Daarom adviseer ik DGA’s om hun huidige structuur nog dit jaar na te gaan. Kijk of je meer winst verwacht te maken dan € 200.000 in 2023. Als dat het geval is, ga dan in gesprek met een van onze belastingadviseurs over mogelijkheden als:

Maar ook als je geen fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting hebt, zijn er fiscale mogelijkheden. Ik adviseer ondernemers dan om met één van onze belastingadviseurs in gesprek te gaan over de verschillende ondernemingsactiviteiten die een vennootschap verricht. Is het mogelijk om een zelfstandig deel van de ondernemingsactiviteiten onder te brengen in een andere vennootschap met gebruikmaking van vrijstellingen? Als je daarmee € 200.000 euro in die andere vennootschap kan onderbrengen bespaar je ook € 13.600 op jaarbasis.

Tariefwijziging inkomstenbelasting

Een DGA krijgt te maken met voorgestelde wetswijzigingen in de inkomstenbelastingen die ziet op het belastingtarief dat van toepassing is in box 2 bij de vervreemding van aandelen en bij dividenduitkeringen.

Het huidige box 2 inkomstenbelastingtarief van 26,9% verandert in 2024. Dan krijgen we volgens de plannen te maken met een gesplitst tarief van 24,5% voor de eerste € 67.000 die je ontvangt en over het meerdere een tarief van 31%. De 24,5% voor € 67.000 geldt per persoon. Als je een fiscaal partner hebt en de dividenduitkering voor een deel aan deze partner toerekent in de aangiften inkomstenbelasting, dan is de eerste € 134.000 belast tegen 24,5% vanaf 2024 op jaarbasis.

Advies DGA’s

Gezien de verschillende tarieven box 2 waar je komende jaren mee te maken krijgt, adviseer ik om dividenduitkeringen of verkoop van aandelen te plannen. Zeker als je geld van een van jouw vennootschappen hebt geleend. Afhankelijk van de hoogte van de dividenduitkering, de rente op lening bij jouw bv, jouw box 3 vermogen, de algemene heffingskorting en de verschillende tarieven is het in veel gevallen toch voordeliger om nog in 2022 dividend uit te keren in plaats van te wachten op 2024.

Zo ook in het geval van een DGA met fiscaal partner die nu een rekening-courantschuld heeft van € 400.000. Deze wordt jaarlijks na aflossingen opgerent met 2,5%. Als deze DGA in 2022 de volledige rekening-courantschuld aflost door middel van een dividenduitkering, dan is hij € 147.196 aan dividendbelasting en inkomstenbelasting kwijt. Als hij de rekening-courant in stand laat en vanaf 2024 jaarlijks gaat aflossen via dividenduitkeringen tot een bedrag van € 134.000 tegen een lager tarief van 24,5%, is hij in totaal €148.924 kwijt aan belastingheffingen. Het nog dit jaar uitkeren bespaart de DGA een € 1.728 euro. Ondanks de heffing van 26,5% in plaats van 24,5%.

Wetsvoorstel excessief lenen

Vanaf 2023 krijgt een DGA inderdaad te maken met het wetsvoorstel excessief lenen. Heel kort door de bocht gezegd: als jij met jouw partner op 31 december 2023 meer dan € 700.000 euro hebt geleend van jouw BV, anders dan ten behoeve van jouw eigen woning, dan wordt dit meerdere bedrag direct belast met box 2 heffing inkomstenbelasting, tegen het dan geldende tarief en moet je de belasting betalen. Als je geld hebt geleend van een van jouw vennootschappen en je loopt mogelijk tegen deze wetgeving aan? Ook dan adviseer ik je, om samen met een van onze belastingadviseurs na te gaan wat jij met het oog op dit wetsvoorstel het beste kunt doen. Soms is nog een dividenduitkering in 2022 doen gunstig, maar in andere gevallen doe je misschien wel liever niets, of wordt er gekeken naar andere oplossingen.

Tot slot, als je een DGA bent en jouw partner heeft geen of een laag inkomen, dan kan het handig zijn om nog in 2022 een kleine dividenduitkering te doen en deze in jullie aangifte inkomstenbelasting 2022 aan jouw partner toe te rekenen, zodat deze de volle algemene heffingskorting kan benutten. Zo is in 2022 vrij eenvoudig een besparing mogelijk van € 2.695.

Als je in box 3 boven het vrijgestelde bedrag voor fiscale partners van in totaal € 101.300 (2022) uitkwam op 1 januari 2022, dan bereik je hetzelfde effect nog eenvoudiger door (een deel van) dit belaste box 3 inkomen aan de partner toe te rekenen.

Vragenronde

Wat kunnen eenmanszaken nog doen voor pensioenstortingen en hoe werkt dat in de praktijk?

Dit is het laatste jaar dat je als ondernemer kunt doteren aan de FOR. Dat is een potje die je dan bij je eenmanszaak opbouwt om later een pensioen mee aan te kopen. De dotatie in 2022 is maximaal 9,44% van de winst, met een maximum van € 9.632. Daarbij mag het ondernemingsvermogen aan het eind van het jaar niet lager worden dan aan het begin van het jaar. Doordat je het geld niet afstort kun je het totdat je met pensioen gaat gebruiken in de onderneming. Wat daardoor in de praktijk echter vaak mis gaat, is dat aan het eind van de rit er helemaal geen geld meer is.

Wat kun je verder doen om pensioen op te bouwen? Je kunt vanuit privé gaan banksparen. Deze inleg is, zolang het binnen de jaarruimte en reserveringsruimte blijft, aftrekbaar van je inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting.

Ben jij een IB-ondernemer? In 2022 kan er voor het laatst worden gedoteerd aan de FOR. De tot 2023 opgebouwde FOR blijft gelden onder de huidige regeling voor zover nu bekend. Er is overigens nog geen pensioenregeling voor zzp-ers en IB-ondernemers.

Is het als niet-bezwaarmaker alsnog zinvol ambtshalve herziening te vragen omdat nog steeds forfaitair rendement wordt gehanteerd?

Voor de niet-bezwaarmakers heeft de staatssecretaris op 4 november jongstleden bekend gemaakt dat zij geen verzoek hoeven in te dienen, want als er later een voor hen gunstige uitspraak volgt, dan liften zij daar automatisch op mee.

Verstandig investeren in bedrijfsmiddelen, welke termijn is gunstig na afschrijving? Als bedrijfsmiddelen nog ok zijn en een goede inruilwaarde bieden. Is er een richtlijn of hangt dat van meerdere factoren af?

Welke termijn gunstig is, is inderdaad van diverse factoren afhankelijk. Belangrijk in ieder geval is om goed in de gaten te houden dat als er voor het bedrijfsmiddel investeringsaftrek is geclaimd, je niet al binnen de vijf jaar deze verkoopt, omdat je dan te maken krijgt met de desinvesteringsbijtelling. Waar je verder naar kunt kijken is of je door een investering naar voren te halen, of juist nog over de jaargrens te tillen, je met de investeringsaftrek voor het nieuwe bedrijfsmiddel kunt spelen. Daar geldt namelijk zowel een minimum bedrag voor als een afbouw. Zorgt de investering voor afbouw van het percentage, stel het dan uit naar volgend jaar. Haal je het minimum nu net niet, haal dan een investering naar voren, zodat je over het geheel toch de aftrek kunt gebruiken.

Consultmoment

Is jouw vraag te complex of te privé om in de chat plaatsen? Dat kan natuurlijk. Daarom bieden wij een gratis consultmoment aan met Marco of Wendy. Tijdens dit consultmoment krijg je de gelegenheid om in te zoomen op jouw persoonlijke situatie. Heb jij daar behoefte aan?

Geef dat dan aan via de yes-pagina. We nemen dan morgen even contact met je op om een geschikt moment af te spreken en elkaar online te ontmoeten.

BUA: Kantineregeling

Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld de bedrijfskantines en automaten, maar ook koffie, thee en frisdrank dat vaak gratis – of tegen een geringe vergoeding – aan het personeel wordt aangeboden. Hiervoor is een zo mogelijk nog ingewikkeldere berekening nodig. Ik zal het met een voorbeeld proberen uit te leggen.

Btw-aftrek herzien

Herziening van de btw-aftrek speelt vooral bij ondernemers die zowel belaste als vrijgestelde prestaties verrichten. Je kan hier bijvoorbeeld denken aan de makelaar die ook bemiddelt bij hypotheken en verzekeringen. Waar het op neer komt is dat de btw-aftrek niet snel definitief is. Het gaat dan met name om roerende zaken waarop een ondernemer afschrijft of zou kunnen afschrijven en onroerende zaken. Bij de aftrek van btw zijn een aantal momenten van belang, zoals je kunt zien op de slide. We hebben het nu over moment 4: de herziening.

Het gaat dus om goederen die zowel voor belaste als vrijgestelde prestaties worden gebruikt. Dat betekent dat de voorbelasting die op een factuur staat, moet worden gesplitst in een aftrekbaar gedeelte en een niet-aftrekbaar gedeelte. Het uitgangspunt is daarbij de verhouding van de belaste omzet ten opzichte van de totale omzet. Ook hier een voorbeeld ter verduidelijking:

Stel dat een ondernemer een nieuwe laptop heeft aangeschaft, deze wordt gebruikt voor zowel belaste als vrijgestelde prestaties en diegene mag 50% van de btw aftrekken. Als aan het eind van jaar twee 70% van zijn omzet uit belaste prestaties bestaat, dan mag de ondernemer een stukje aanvullende aftrek claimen.

Onroerende zaken

Dit werkt hetzelfde als roerende zaken, maar dan over een langere periode. Wat hierbij nog opgemerkt kan worden, is dat bij onroerende zaken de splitsing soms ook wordt gemaakt op basis van de vierkante meters. Dan wordt de aftrek bepaald op basis van het werkelijk gebruik.

Btw-aftrek algemene kosten

Ook dit is eigenlijk alleen van belang voor ondernemer die zowel belaste als vrijgestelde prestaties verricht. In de praktijk zie je vaak dat de btw op de algemene kosten wordt gebaseerd op de omzetverhouding van het vorig jaar. Aan het eind van het jaar moet je dan kijken wat de omzetverhouding dit jaar is geweest en zo nodig de aftrek corrigeren: dus btw terugbetalen als blijkt dat teveel is afgetrokken of aanvullend terugvragen als te weinig is afgetrokken.

Wetswijzigingen ondernemers

IACK

Met ingang van 2025 wordt de IACK (inkomens afhankelijke combinatie korting) afgeschaft. Dat is een heffingskorting voor ouders met één of meerdere kinderen onder de 12 jaar om de combinatie van werk en zorg voor kinderen aantrekkelijker te maken. Een korting van maximaal bijna € 2.700 op jaarbasis in 2023. Voor ouders met kinderen geboren vóór 1 januari 2025 blijft de heffingskorting echter wel bestaan.

Middeling

De middelingsregeling wordt afgeschaft. 2024 is het laatste jaar dat je in een middelingstijdvak kan meenemen. Mocht je afgelopen jaren een schommeling in jouw inkomen hebben gehad, laat dan vooral beoordelen of middeling nog mogelijk is voor jou.

Werkgever

Ben je werkgever? Ga na of de vrije ruimte van de Werkkosten regeling al volledig benut is, of dat er nog wat ruimte is voor een extraatje richting het personeel. Daarnaast mag je per 2023 jouw medewerkers een onbelaste kilometervergoeding verstrekken van € 0,21 in plaats van de huidige € 0,19 per kilometer. De thuiswerkvergoeding kan worden verhoogd van € 2 euro naar € 2,13 per dag.

DGA

Nog eentje kort voor de dga. Met ingang van 2023 wordt de gebruikelijkloonregeling aangepast. Laat nagaan of jouw gebruikelijk loon voldoet aan de norm voor 2023 en zorg vooral voor een goede onderbouwing in jouw dossier.

Bedrijfsopvolgingsregeling

Tot slot, als jij als ondernemer of DGA erover denkt om jouw bedrijf over te dragen aan één of meerdere kinderen/werknemers die reeds langer dan drie jaar werkzaam zijn binnen één van de ondernemingen of bv’s en je een deel van de koopprijs wilt schenken. Dan adviseer ik om met een van onze belastingadviseurs in gesprek te gaan om te kijken of je gebruik kunt maken van de bedrijfsopvolgingsvrijstellingen voor de inkomstenbelasting en schenkbelasting. Deze staan momenteel enorm onder druk en het kan zo maar zijn dat de voorwaarden om hier gebruik van te maken aangescherpt worden en het belastingvoordeel kleiner wordt als je lang wacht. Het kabinet heeft hier tijdens Prinsjesdag nog niet iets over gezegd, maar roept al maanden wijzigingen aan te willen brengen. Persoonlijk verwacht ik dat hier eind dit jaar meer over bekend gemaakt zal worden.

Consultmoment

Wij kunnen ons voorstellen dat jij met persoonlijke vragen zit over jouw privé- of zakelijke situatie. Daarvoor kun jij terecht bij één van de sprekers hier aan tafel. Zij bieden namelijk een gratis consultmoment aan. 1-op-1 kun je dan met Marco of Wendy in gesprek. Wil jij je aanmelden voor dit gratis consultmoment of wil jij nog iets rustig nalezen? Speciaal voor De Talks over onze Eindejaarstips hebben wij een top 10 van Eindejaarstips voor jou opgesteld. Deze tips vind je terug op onze yes-pagina. Dat is dus dezelfde pagina als waar je ook gebruik kunt maken van het gratis consultmoment. Ook vind je hier een nog uitgebreider artikel met veel meer inhoudelijke informatie: Special Eindejaarstips 2022. Doe er jouw voordeel meer met deze informatie!

Aanmelden De Talks december

Op dinsdag 6 december wijden wij De Talks aan het thema “Groei van jouw onderneming, door data en inzichten”. Als ondernemer kom je van alles tegen in de groei van je bedrijf. Elke fase heeft zijn eigen uitdagingen. Daarom is het belangrijk dat processen op orde zijn om data betrouwbaar te laten zijn. Denk hierbij aan managementinformatie voor stakeholders. Maar ook ESG vraagstukken die vanuit data behandeld kunnen worden. Hoe kan procesoptimalisatie en de juiste data inzichten geven waardoor jouw onderneming kan groeien? Hierover gaan wij in gesprek met Sacha Hollestelle en Peter Kok tijdens De Talks van december.

Graag tot dinsdag 6 december. Wederom ’s avonds om half 8. Dan over het thema “Groei van jouw onderneming, door data en inzichten”.

Meld je aan

Meer artikelen