Zoeken op

Zoeken op

Alles

11 juni, 2019

Vervoer en verduurzaming

Hieronder vind je meer informatie over de wijzigingen omtrent vervoer en verduurzaming zoals is aangekondigd in de Nieuwsbrief Prinsjesdag 2019.

Nieuwsbrief items
Hybride auto aan oplader

Bijtelling elektrische auto omhoog

Per 1 januari 2020 stijgt de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s naar 8% (2019: 4%) over maximaal € 45.000. Is de cataloguswaarde hoger dan € 45.000? Dan is over het bedrag daarboven de normale bijtelling van 22% van toepassing.

De bijtelling wordt vervolgens verhoogd naar 12% in 2021, 16% in 2022 en 17% in 2025. Het bedrag waarvoor de lagere bijtellingspercentages gelden, wordt met ingang van 2021 verder verlaagd tot een bedrag van € 40.000. Vanaf 2026 geldt een bijtelling van 22%. Er bestaat dan geen verschil meer tussen de bijtelling van een elektrische en een conventionele auto.

Voorbeeld
Wanneer de eerste tenaamstelling van een Tesla Model X met een cataloguswaarde van € 135.000 in 2019 plaatsvindt, bedraagt de maandelijkse bruto bijtelling € 1.725. Wanneer deze auto pas in 2020 te naam wordt gesteld, is de maandelijkse bruto bijtelling over dezelfde auto € 1.950.

Het bijtellingspercentage staat voor vijf jaar (60 maanden) vast, gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van eerste toelating.

Tip:
Heb je het voornemen om een elektrische auto aan te schaffen? Zorg er dan voor dat de eerste tenaamstelling van de auto nog in 2019 plaatsvindt. Daarmee stel je de lagere bijtelling voor het privégebruik van de auto voor vijf jaar veilig.

Fiscale voordelen bpm en mrb voor emissievrije auto’s en PHEV’s verlengd tot 2025

De vrijstelling van belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) voor emissievrije auto’s blijft door een verlenging van vier jaar tot 1 januari 2025 gehandhaafd.

Hetzelfde geldt voor het nihiltarief in de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer. Voor auto’s met een CO2-uitstoot tussen de 0 en 50 gram per kilometer – in de praktijk vallen alleen Plug-in Hybride Elektrische voertuigen (PHEV) hieronder – geldt in de mrb een tarief van 50% van het reguliere tarief. Ook dit halftarief wordt verlengd tot 1 januari 2025.

In 2025 wordt de mrb voor emissievrije auto’s verhoogd naar 25% van het reguliere tarief. Het hiervoor genoemde halftarief wordt dan omgezet in een driekwarttarief, waardoor voor auto’s met een lage emissie een tarief van 75% van het reguliere tarief geldt.

Vanaf 2026 vervallen de voordelen en geldt voor alle soorten personenauto’s hetzelfde, volledige mrb-tarief.

Aanpassing mrb-tarief voor bestelauto’s van ondernemers

Voor bestelauto’s van ondernemers geldt een verlaagd tarief voor de toepassing van de mrb. Met ingang van 2021 wordt dit tarief tot en met 2024 jaarlijks procentueel verhoogd. In 2025 wordt het tarief eenmalig verlaagd. De tariefsaanpassingen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Jaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Wijziging mrb-tarief 0% +5,25% +4,99% +4,75% +4,54% -4,34% 0%

Tip:
De huidige correctiefactor voor de massa van PHEV-bestelauto’s van 125 kg blijft tot en met 2025 gehandhaafd.

Verhoging accijns diesel en petroleum

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de accijns op gasolie (diesel) en halfzware olie (petroleum) met
€ 0,01 per liter verhoogd. Per 1 januari 2023 vindt deze verhoging nogmaals plaats.

Voortzetting trend energiebelasting: meer belasting aardgas, minder belasting elektriciteit

Vorig jaar zette het kabinet met de verhoging van de belasting op aardgas en de verlaging van de elektriciteitsbelasting in op de vervanging van aardgas door elektriciteit. Deze trend wordt dit jaar voortgezet: de tarieven in de energiebelasting worden tot en met 2026 op soortgelijke wijze aangepast.

De verhogingen voor de belasting op aardgas gelden voor de eerste schijf (tot 170.000 m3) van zowel het reguliere tarief als het verlaagde tarief voor de glastuinbouw. De verlaging van de belasting op elektriciteit vindt eveneens in de eerste schijf (tot 10.000 kWh) plaats. Om de verschuldigde elektriciteitsbelasting verder te verminderen, wordt de vaste vermindering van deze belasting verhoogd.

In onderstaande tabel zijn de wijzigingen in het belastingtarief per energiesoort inzichtelijk gemaakt.

Jaar Eerste schijf aardgas
– per m3
Eerste schijf aardgas tuinbouw
– per m3
Eerste schijf elektriciteit
– per Kwh
Vaste vermindering elektriciteit
2020 + € 0,04 + € 0,00642 + € 178,14
2021 + € 0,01 + € 0,00161 – € 0,0049 + € 20,54
2022 + € 0,01 + € 0,00161 – € 0,0036
2023 + € 0,01 + € 0,00161 – € 0,0035
2024 + € 0,01 + € 0,00161 – € 0,004
2025 + € 0,01 + € 0,00161 – € 0,004
2026 + € 0,01 + € 0,00161 – € 9,58
2027
2028 + € 0,001

Afschaffing teruggaafregeling bpm voor taxi’s en openbaar vervoer

Momenteel wordt op aanvraag een teruggaaf van bpm verleend voor personenauto’s die geheel of nagenoeg geheel worden gebruikt voor openbaar vervoer of taxivervoer. Volgens het kabinet ervaart deze groep geen financiële prikkel tot aanschaf van milieuvriendelijke auto’s. Daarom is besloten deze regeling met ingang van 1 januari 2020 af te schaffen. Dit is overigens een maatregel uit het Belastingplan 2019.

Tip!
Voor gevallen waarin de aanspraak op teruggaaf van bpm uiterlijk 31 december 2019 is ontstaan, geldt dat de bestaande teruggaafmogelijkheid wordt gerespecteerd. Dit betekent dat wanneer de volledige aanvraag voor teruggaaf tijdig is ingediend, nog gebruik kan worden gemaakt van de bestaande regeling.

De afschaffing van de teruggaafregeling bpm beperkt zich tot bovengenoemde gevallen. De bestaande teruggaafregelingen ten aanzien van andere voertuigen, zoals auto’s voor groepsvervoer van rolstoelgebruikers of auto’s bestemd voor export, blijven bestaan.

Let op!
De hoogte van de bpm is afhankelijk van de CO2-uitstoot. Wanneer een personenauto, bestelauto, kampeerauto of motor een CO2-uitstoot heeft van 0 gram per kilometer is geen bpm verschuldigd. Dit geldt dus ook voor vervoermiddelen die worden gebruikt voor taxivervoer.

Meer artikelen