Zoeken op

Zoeken op

Alles

9 december, 2022

Verzoek ambtshalve vermindering box 3

Op 24 december 2021, heeft de Hoge Raad beslist dat het fictief rendement waar in box 3 rekening mee wordt gehouden in strijd is met Europees recht, en tot ieders verrassing bood de Hoge Raad daarbij ook rechtsherstel. Het inkomen in box 3 van belanghebbende werd gelijk gesteld aan het werkelijk behaalde rendement.

Heb je bezwaar gemaakt of juist niet? Lees hier wat het voor jou betekent.

Meer artikelen
Verzoek ambtshalve vermindering box 3

Wel-bezwaarmakers

Belastingplichtigen die voor een of meer van de jaren 2017 tot en met 2020 bezwaar hebben gemaakt, hebben inmiddels een herziening van de aanslag gehad. Rechtsherstel werd geboden als dit voordeliger was dan de oude regeling. Maar net als onder de oude regeling wordt bij het rechtsherstel het belastbaar inkomen voor box 3 bepaald op basis van fictieve rendementen. Wel wordt er nu meer gekeken naar om wat voor een vermogenstype het gaat (bijvoorbeeld spaartegoeden, vorderingen, beleggingen).

Toch kan het zijn dat het door jou daadwerkelijk gemaakte rendement op jouw vermogen lager is dan waar in de uiteindelijke aanslag rekening mee is gehouden. Er worden rechtszaken verwacht over de vraag of dit wel terecht is, maar ook over de vraag of het geboden rechtsherstel wel rechtmatig is. Als er een, ook voor jou, gunstige uitspraak komt, betekent dit niet automatisch dat jij hier ook van profiteert. Je moet hiervoor namelijk een verzoek om ambtshalve vermindering indienen.

Let op!
Voor de aanslag inkomstenbelasting 2017 moet dit verzoek uiterlijk 31 december 2022 naar de Belastingdienst verstuurd zijn.

De Belastingdienst heeft aangegeven dat de verzoeken om ambtshalve vermindering zullen worden afgewezen. Na het verzoek zal dan ook bezwaar tegen die afwijzing moeten worden gemaakt.

Niet-bezwaarmakers

Heb je geen bezwaar gemaakt tegen box 3 over een van de jaren 2017 tot en met 2020? De niet-bezwaarmakers hebben vooralsnog geen recht op compensatie. Maar dat betekent niet dat daarmee een definitief eind is gekomen aan de kans op rechtsherstel. Het kabinet heeft na overleg met de beroepsorganisaties besloten de vraag of niet-bezwaarmakers toch recht hebben op rechtsherstel opnieuw voor te leggen aan de Hoge Raad en de uitspraak in die zaak voor iedere niet-bezwaarmaker toe te passen. Daartoe is de massaalbezwaarplusprocedure in het leven geroepen.

Staatssecretaris Van Rij heeft bevestigd dat alle niet-bezwaarmakers over die jaren dezelfde rechten krijgen, ongeacht zij wel of geen verzoek om ambtshalve vermindering hebben ingediend.

Let op!
Ben je een niet-bezwaarmaker? Dan hoef je niets te doen.

Met de komst van de massaalbezwaarplusprocedure zijn jouw rechten veilig gesteld, mocht de Hoge Raad oordelen dat ook de niet-bezwaarmakers recht hebben op compensatie.

Slot

Naast de fiscale te verwachten zaken, is de kans aanwezig dat er ook partijen zijn die een civiele procedure starten. Zij stellen de staat daarbij aansprakelijk. Wanneer ook jij die stap wenst te nemen, raden wij jou aan hiervoor een (fiscaal) advocaat in te schakelen.

Meer artikelen