Zoeken op

Zoeken op

Alles

8 maart, 2018

Voorwaarden voor afstempelen van jouw pensioen in eigen beheer

Door tegenvallende beleggingsresultaten en de alsmaar stijgende levensverwachting kan jouw pensioen-bv in zwaar weer terechtkomen. Hierdoor bestaat de kans dat wanneer je met pensioen gaat jouw pensioen-bv, wegens ontoereikend vermogen, de toegezegde pensioenverplichtingen niet kan nakomen. Vanaf dit jaar is het mogelijk om zonder fiscale gevolgen eenmalig op de pensioeningangsdatum een vermindering toe te passen op de pensioenaanspraken, ook wel afstempelen genoemd.

De voorwaarden zijn streng. Zo is afstempelen pas mogelijk bij een lage dekkingsgraad en een onderdekking veroorzaakt door (reële) ondernemings- en/of beleggingsverliezen.

Artikelen
Dga geniet van pensioen

Dekkingsgraad van 75% of lager

Er moet op de pensioeningangsdatum sprake zijn van een dekkingsgraad van 75% of lager (onderdekking). Deze dekkingsgraad wordt berekend door het totaal aan activa te delen door het totaal aan passiva (exclusief het eigen vermogen). Voor de pensioenverplichting geldt de fiscale waarde.

Stel het aan jou toegezegde pensioen bedraagt € 75.000 per jaar. De activa van jouw pensioen-bv bedragen € 450.000. De passiva bestaan uit een pensioenverplichting van € 700.000 en € 50.000 aan crediteuren. De dekkingsgraad bedraagt nu 60% (€ 450.000 / € 750.000 x 100%). Voldoet jij aan alle voorwaarden, dan mag je op de pensioeningangsdatum de pensioenaanspraken van jouw bv eenmalig verminderen met 40%. De fiscale waarde van jouw pensioenverplichting bedraagt dan € 420.000. Jouw aangepaste pensioen is in dat geval € 45.000.

Onderdekking door ondernemings- en/of beleggingsverliezen

De onderdekking moet zijn veroorzaakt door (reële) ondernemings- en/of beleggingsverliezen. Hiervan is in ieder geval geen sprake als jij in de zeven kalenderjaren voorafgaand aan jouw pensioeningangsdatum bijvoorbeeld een dividenduitkering hebt ontvangen van de bv of als er aandelenkapitaal in die jaren is terugbetaald. Wel kan dan de waarde van de activa worden verhoogd met de terugbetaling of de uitkering vermeerderd met samengestelde interest. Is door deze correctie de dekkingsgraad toch niet hoger dan 75%, dan is afstempelen nog steeds mogelijk.

Vennootschapsbelasting voor de pensioen-bv

Door de afstempeling/vermindering van de pensioenaanspraken valt er een deel vrij. Dat vrijgevallen deel hoort tot de belastbare winst en jouw pensioen-bv moet hierover vennootschapsbelasting betalen. Dit heeft echter geen gevolgen voor de verkrijgingsprijs van jouw aanmerkelijk belang in de bv.

Schriftelijk akkoord

Alle betrokken partijen, waaronder jijzelf en mogelijk ook jouw partner als pensioengerechtigde, het bestuur, de werkgever en de betrokken aandeelhouders moeten schriftelijk akkoord zijn met de vermindering van de pensioenaanspraken. Het is verstandig vooraf een verzoek in te dienen bij de belastinginspecteur om na te gaan of is voldaan aan alle voorwaarden.

Vermindering als jouw pensioenuitkeringen al zijn ingegaan

Ontvang je op 1 januari 2013 al pensioenuitkeringen vanuit jouw pensioen-bv, dan mag je toch gebruikmaken van de mogelijkheid tot afstempelen. Uiteraard moet wel aan alle voorwaarden worden voldaan. Bovendien is deze mogelijkheid tijdelijk, namelijk tot en met 31 december 2015.

Meer artikelen