Zoeken op

Zoeken op

Alles

15 december, 2021

Zelfstandige homeopaat niet vrijgesteld van BTW

Een zelfstandig homeopaat geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers (NOAG), rekent over haar diensten geen btw. Ten onrechte, oordeelt het gerechtshof, want de btw-vrijstelling geldt alleen voor BIG-geregistreerde zorgverleners en de registratie is in dit geval niet van een gelijkwaardig niveau. Lees hieronder waarom.

Meer artikelen
btw homeopaat

De casus

Mevrouw X was zelfstandig werkzaam als homeopaat. Zij was niet BIG-geregistreerd, maar wel ingeschreven bij de Nederlandse orde van alternatieve genezers (NOAG), een door een zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging. In beroep tegen de BTW-afdracht over het eerste kwartaal van 2019 stelde zij dat haar diensten waren vrijgesteld op grond van artikel 11, lid 1, onderdeel g, Wet OB. Zij wees daarvoor op een besluit van 29 maart 2016 waarin stond dat de BTW-vrijstelling van toepassing was als de betreffende medische beroepsbeoefenaar een gezondheidskundige dienst verrichtte die van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau was als een gezondheidskundige dienst van een Wet BIG-beroepsbeoefenaar. Rechtbank Noord-Nederland stelde mevrouw X in het gelijk, maar Hof Arnhem-Leeuwarden besliste anders naar aanleiding van het hoger beroep van de inspecteur. Mevrouw X beschikte niet over beroepskwalificaties die waarborgden dat de gezondheidskundige verzorging van haar patiënten een kwaliteitsniveau had dat gelijkwaardig was aan dat van de gezondheidskundige verzorging door (BIG-geregistreerde) artsen, fysiotherapeuten en/of psychologen. Deze beroepen vereisten immers ten minste een op het beroep gerichte afgeronde opleiding op HBO- of WO-niveau. Mevrouw X had volgens het Hof niet aannemelijk gemaakt dat de door haar gevolgde combinatie van opleiding, kennis en ervaring eenzelfde kwaliteitsniveau had als een afgeronde op de beroepsuitoefening gerichte gezondheidskundige HBO-bachelor of WO-opleiding. De door haar gevolgde cursus Klassieke Homeopathie was geen geaccrediteerde HBO-opleiding en ook niet afgerond met een examen. Ook haar registratie bij NOAG was volgens het Hof niet aan te merken als een registratie waaruit bleek dat de betrokken medische beroepsbeoefenaar beschikte over zowel medische of psychosociale basiskennis als specifieke beroepsgerichte kennis overeenkomend met (minimaal) een HBO-bachelor opleiding als bedoeld in het Besluit. Mevrouw X had geen recht op de BTW-vrijstelling.

Bron: Fida 20216402
: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 november 2021, nr. 20/00515
Belastingsoort(en) : OB
Wetsartikel(en) : artikel 11, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968
Trefwoord(en) : Medische dienst (vrijstelling BTW)

Meer artikelen