Zoeken op

Zoeken op

Alles

14 januari, 2021

Contante gift minder waard

Al sinds jaar en dag mag je, volgens de Nederlandse belastingwetgeving, gedane giften aftrekken van je inkomen in box 1 bij de aangifte inkomstenbelasting.

Contante gift

Deze giftenaftrek werd lang geleden geïntroduceerd om de financiële mogelijkheden van kerkelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen te bevorderen. Als deze instellingen aan verschillende eisen voldoen, worden zij aangemerkt als ‘algemeen nut beogende instellingen’ (hierna ANBI’s). Enkele jaren geleden onderzocht ik de toekomstbestendigheid van deze giftenaftrekregeling, omdat er in de politiek en vakliteratuur de nodige op- en aanmerkingen waren te vinden over deze regeling. Na literatuuronderzoek kwam ik tot de conclusie dat de giftenaftrekregeling, belastingplichtige personen nog steeds aanmoedigt om giften aan ANBI’s te doen. Daarom is de wetswijziging die per 1 januari 2021 heeft plaatsgevonden, opmerkelijk.

Geen giftenaftrek voor cash giften

In deze wetswijziging is vastgelegd dat giften in contanten, dus via cash, niet meer in aanmerking komen voor de giftenaftrek. Dit geldt ook als er een factuur is opgemaakt van de gift. Ook dan moet er per bankrekening betaald te worden om giftenaftrek te kunnen claimen. Dit zal, zeker ook na de coronaperiode wanneer er weer meer contant gegeven kan worden, zorgen voor een financiële domper voor deze ANBI’s. Maar gelet op het doel van deze maatregel van de overheid; het tegengaan van fraude in belastingaangiften, is deze keuze wel te verklaren.

Taxatie voor giften in natura

Naast deze aanscherping in de regels voor giftenaftrek, heeft de wetgever ook besloten om andere giften strenger te gaan beoordelen. Voor giften in natura van meer dan € 2.500, is vanaf heden een onafhankelijke taxatie nodig. Dit voorkomt dat er bij de aangifte inkomstenbelasting, een hoger bedrag in aftrek wordt gebracht dan de daadwerkelijke waarde van de gift.

Meldingsplicht herroepen giften

Verder is er een wijziging gemaakt ten aanzien van voorwaardelijke giften. Bij het geven van een gift kunnen afspraken worden gemaakt over de mogelijkheid tot herroeping in een volgend jaar. Het kan daarbij voorkomen dat een belastingplichtige een gift herroept waarvoor hij in het eerdere jaar al wel de aftrek heeft genoten, maar dit vervolgens niet corrigeert in zijn belastingaangifte. Om dit tegen te gaan is er voor ANBI’s een meldingsplicht bij een herroeping van giften boven een nader te bepalen bedrag. Bovendien kan door de ANBI een melding wordt gemaakt, bij een vermoeden van fraude.

Meer informatie

Al met al zijn er de nodige wijzigingen met betrekking tot de giftenaftrek. Heb je hierover nog vragen? Neem dan contact op met Nick van den Akker ([email protected] / 06 151 24 464) of je met je lokale Moore MTH-adviseur.

Meer artikelen