Zoeken op

Zoeken op

Alles

20 april, 2020

Is de coronasteun ook voor de dga?

Het kabinet komt door het coronavirus getroffen bedrijven met talloze maatregelen tegemoet in de kosten. Welke hiervan zijn ook op de dga van toepassing?

Maatregelen Coronavirus
mkb-brancheschan

NOW

De NOW biedt werkgevers een tegemoetkoming tot maximaal 90% van de loonkosten. Het salaris van de dga behoort hier alleen toe als de dga verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Houd er verder rekening mee dat ook voor jou als dga het maximumloon waarvoor een tegemoetkoming kan worden verkregen, bepaald is op € 9.538 per maand.

Tozo

Zelfstandige ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis kunnen via hun gemeente ondersteuning aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Het inkomen wordt dan aangevuld tot aan het bestaansminimum.

Ondernemers moeten, om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook als dga moet je minimaal 1.225 uren in het bedrijf werkzaam zijn.
Tevens lijkt ook te gelden dat je, alleen of samen met de mogelijk andere in de bv werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen moet bezitten. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij je direct.

Tegemoetkoming schade € 4.000

Ondernemers in sectoren die specifiek zijn getroffen door het coronavirus, zoals de horeca, kunnen een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor een bedrag van € 4.000 netto. Het gaat hier om de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), eerder bekend als het Noodloket. Bedrijven moeten voldoet aan verschillende voorwaarden, zoals een juiste SBI-code. De regeling staat daarmee dus ook open voor bv’s die aan de voorwaarden voldoen.

Uitstel van betaling belastingen

Bedrijven kunnen online uitstel van betaling aanvragen voor tal van belastingen, onder meer voor de loonheffing en de inkomstenbelasting. Dit betekent dat een bv uitstel van betaling voor de loonheffing van de dga kan aanvragen en jij als dga zelf voor de door jou te betalen inkomstenbelasting.

Melding betalingsonmacht belastingdienst

Het verzoek om bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis wordt door de belastingdienst aangemerkt als een melding van betalingsonmacht. Het is in dit verband van belang om vast te stellen dat de betalingsproblemen waarvoor de melding gedaan wordt, ook daadwerkelijk door de coronacrisis zijn veroorzaakt. Als (mede) sprake is van andere oorzaken adviseren wij een aparte melding betalingsonmacht te doen. Let u ook op melding van betalingsonmacht bij (bedrijfstak)pensioenfondsen. Wij verwijzen u naar onze berichten van 6 en 8 april hieromtrent.

Gebruikelijk loon dga

Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van uw bv, kun je als dga gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Aan het einde van het jaar stel je het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen. Je kunt vanwege de coronacrisis het gebruikelijk loon dus achteraf bepalen, aangezien de gevolgen van de crisis dan duidelijker zijn. Je mag al genoten loon niet met terugwerkende kracht verlagen. Je kunt een en ander ook aanpassen in je voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en Zvw.

Dga medische sector

Ben je als dga werkzaam in de medische sector, dan kan je onderneming wegens omzetverlies een beroep doen op ondersteuning vanuit de zorgverzekeraars. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op basis van het verlies aan vergoede omzet. Naar verwachting zal dit zo’n 60 à 85% zijn van de omzet die normaal gesproken vergoed wordt. De hulp is bestemd voor alle zorg die onder de basis- en aanvullende zorgverzekering geleverd wordt, met uitsluiting van opticiens en ongecontracteerde audiciens.

Indien een tegemoetkoming via de zorgverzekeraars wordt aangevraagd/ontvangen, mag dit niet gelijk lopen met de toepassing van de NOW-subsidie. Wij verwijzen voor de details van de regeling naar de afspraken die Zorgverzekeraars Nederland maakt met de diverse belanghebbenden.

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Meer artikelen