Zoeken op

Zoeken op

Alles

Personeel en salaris

Kennismaken met personeel en salaris

Je onderneming werkt het beste met tevreden mensen op de juiste plaats. Mensen zijn de motor van een organisatie. Je werknemers bepalen mede de groei van een organisatie. Het is belangrijk om personeels- en salariszaken goed te regelen. Wij nemen deze werkzaamheden graag uit handen en adviseren over een goed personeelsbeleid.

Wil je meer weten over personeel en salaris?
hoe hoog is transitievergoeding

Nieuw personeel aannemen

Door een toename van werkzaamheden of uitbreiding van bedrijfsactiviteiten kan het voor een ondernemer noodzakelijk zijn om (meer) personeel in dienst te nemen. De werknemer krijgt dan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd aangeboden en Moore MTH gaat meestal de salarisadministratie voeren.

Arbeidsvoorwaarden

De werknemer ontvangt loon voor de werkzaamheden die hij of zij verricht. Loon is al hetgeen wordt genoten uit een dienstbetrekking en kan bestaan uit loon in geld, maar ook uit loon in natura (bijvoorbeeld huisvesting of een maaltijd). Een werkgever en werknemer zijn niet altijd vrij om de hoogte van het loon zelf te bepalen. Mogelijk dat de werkgever een cao dient toe te passen. Dat is afhankelijk van de cao-werkingssfeer waarin wordt bepaald of de bedrijfsactiviteiten van de werkgever daaronder vallen. Als geen cao van toepassing is, dan heeft de werknemer recht op het wettelijk minimum loon (in geld) en de minimum vakantiebijslag, alsook het wettelijke aantal vakantiedagen per jaar (vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week). Bij het ontbreken van een toepasselijke cao, kan in overleg met de werkgever een Personeelshandboek met de overeengekomen arbeidsvoorwaarden en overige afspraken door Moore MTH worden opgesteld.

Een pensioentoezegging is een belangrijke arbeidsvoorwaarde en wordt aangemerkt als loon in de vorm van een aanspraak. Een pensioentoezegging kan verplicht zijn als uit het door de minister afgegeven verplichtstellingsbesluit van een bedrijfstakpensioenfonds blijkt, dat werkgevers en werknemers onder haar werkingssfeer vallen. Het niet deelnemen aan een verplicht gesteld pensioenfonds brengt grote financiële risico’s met zich mee. Bij het ontbreken van verplichte deelname, besluit een werkgever zelf om al dan niet een pensioenvoorziening te treffen voor het personeel.

Loonaangifte

Over het loon dat een werkgever uitbetaalt, moet een werkgever belasting en/of premies volksverzekeringen afdragen. Daarnaast moet de werkgever rekening houden met een bijdrage zorgverzekeringswet of een heffing van de inkomensafhankelijke zorgverzekeringspremie. Deze premies en belasting samen noemen we de loonheffingen. Bij het voeren van de salarisadministratie door Moore MTH, stellen wij de loonaangifte op.

Doorgaans komt de werkgever een brutoloon met een werknemer overeen en wordt op het loon de loonheffing (loonbelasting en premies volksverzekeringen) ingehouden. De werknemer ontvangt dan op zijn bankrekening het nettoloon. Hoewel onwenselijk kan een werkgever er ook voor kiezen om de belastingheffing voor eigen rekening te nemen en met de medewerker een nettoloon afspraak maken. Dit wordt ook wel bruteren genoemd. De nadelen van bruteren zijn dat de kosten voor de werkgever relatief hoog zijn, het geeft extra administratieve lasten en de belastingheffing is altijd zichtbaar voor de werknemer. Bruteren kan ook gevolgen hebben voor inkomensafhankelijke regelingen van de werknemer, zoals voor toeslagen.

Een werkgever heeft tenslotte de optie om de loonbelasting via een zogenoemde eindheffing af te dragen. De belastingheffing komt dan volledig voor rekening van de werkgever en blijft volledig uit het zicht van de werknemer. De werkkosten zijn een voorbeeld van een eindheffing. Bij het toepassen van de werkkostenregeling zijn een aantal vergoedingen en verstrekkingen vrijgesteld van eindheffing, denk bijvoorbeeld aan een kilometervergoeding voor woon-werkverkeer tot €0,19 per kilometer. Als een beloning niet vrijgesteld is, dan betaalt de werkgever de eindheffing tegen een eindheffingstarief. Omdat de eindheffing uit het zicht van de werknemer blijft, kan dit alleen onder bepaalde omstandigheden worden toegepast en komt lang niet iedere vorm van loon hiervoor in aanmerking. Moore MTH kan je daarbij adviseren.

De werkgever is verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding bij de Belastingdienst om binnen de termijnen de loonaangifte in te dienen. Vervolgens houdt de werkgever op iedere salarisbetaling aan de medewerker loonheffing (loonbelasting en premies volksverzekeringen) in en moet de werkgever premies werknemersverzekeringen en bijdrage zorgverzekeringswet afdragen. De meeste salarissen worden per vier weken of per maand vastgesteld en uitbetaald. De werkgever kan ook voor kiezen voor een loonaangifte per vier weken of per maand. Voor het indienen van de loonaangifte en het betalen van de loonheffingen geldt dat de aangifte gedaan moet zijn en betaald moet zijn, binnen één periode na het einde van de vorige periode. De loonaangifte over maart moet dus voor 30 april betaald en ingediend zijn.

Arbeidsovereenkomst

Om redenen van uiteenlopende aard moet de arbeidsovereenkomst soms vroegtijdig beëindigd worden. Dat kan gelden voor tijdelijke contracten alsook voor vaste dienstverbanden. Moore MTH kan voor de betreffende medewerker(s) een ontslagaanvraag indienen bij het UWV als het gaat om een bedrijfseconomische ontslaggrond of bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaar). Als het gaat om een ‘in de persoon gelegen reden’ wordt de gang naar de kantonrechter gemaakt. Meestal worden arbeidsovereenkomsten beëindigd met wederzijds goedvinden via een beëindigingsovereenkomst, waarbij onderhandeld kan worden over een transitievergoeding. De werkgever is bij de UWV ontslagroute en de kantonrechter meestal verplicht om een transitievergoeding te betalen, die in sommige gevallen op aanvraag door de overheid wordt gecompenseerd.

De werkgever is, bij het niet voortzetten op initiatief van de werkgever van een tijdelijk contract, eveneens een transitievergoeding verschuldigd. Ook hierover kan Moore MTH jou adviseren en van dienst zijn.

Kennismaken met een adviseur loonheffingen/arbeidsrecht?

Heb je een vraag of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Of stel je vraag rechtstreeks aan arbeidsrechtadviseur Albertje Pepping, adviseur loonheffingen Jochem van den Berg of aan één van onze personeelsadviseurs Els Meijer, Jorgine van Oudshoorn, Dikra Salhi, Heidi Hamelinck, Margreet Corporaal en Sharon Broeren. Wij staan voor je klaar!

mr. Jochem van den Berg
Adviseur loonheffingen/arbeidsrecht