Zoeken op

Zoeken op

Alles

14 januari, 2020

Nieuwsberichten januari 2020

Lees hieronder de nieuwsberichten van januari 2020.

  1. Verhoging gebruikelijk loon dga naar € 46.000
  2. Oudere diesels belast met meer wegenbelasting
  3. Lage WW-premie? Drie extra maanden voor administratie
  4. Drempel verhoogd van investeringsbedrag KIA
  5. Ook voor 2015 is heffing box 3 in strijd met Europees recht
  6. Nieuwe Energielijst 2020 bekend
Artikelen
mkb-brancheschan

1. Verhoging gebruikelijk loon dga naar € 46.000

Als dga moet je jaarlijks verplicht een zogenaamd gebruikelijk loon opnemen uit de bv. Dit gebruikelijk loon is voor het jaar 2020 met € 1.000 verhoogd naar € 46.000.

Het gebruikelijk loon kan ook worden vastgesteld op 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij de bv indien een van deze bedragen meer is dan € 46.000.

Het hogere gebruikelijk loon is nadelig voor dga’s. Het gebruikelijk loon is namelijk belast in box 1 en wordt daardoor meestal zwaarder belast dan wanneer je als dga een beloning in de vorm van dividend opneemt.

2. Oudere diesels belast met meer wegenbelasting

De wegenbelasting voor oudere dieselauto’s is per 1 januari 2020 verhoogd. Of voor een dieselauto meer belasting verschuldigd is, hangt af van de uitstoot aan fijnstof. Ligt deze boven de 5 mg/km of 10 mg/kWh, dan is men in beginsel de klos.

Auto’s met een ‘af-fabriek’ geleverd roetfilter worden in beginsel geacht aan de norm te voldoen. Is het filter echter weggehaald, dan betaal je toch de hogere wegenbelasting, tenzij je kunt bewijzen dat de uitstoot van fijnstof onder de norm blijft.

Dieselpersonenauto’s van na 1 september 2009 worden ook geacht aan de norm te voldoen, met uitzondering van de auto’s die vóór deze datum een typegoedkeuring kregen en pas later op de markt zijn gebracht.

De extra te betalen wegenbelasting bedraagt 15%. Voor een personenauto met een gewicht van 1.000 kg is dit zo’n € 130 tot € 150 extra per jaar, afhankelijk van de provincie waarin je woont.

3. Lage WW-premie? Drie extra maanden voor administratie

Werkgevers krijgen drie maanden extra tijd om te voldoen aan de administratieve verplichtingen die gelden als vanaf 1 januari 2020 het lage percentage WW-premie wordt toegepast. De extra tijd geldt alleen voor werknemers die vóór 1 januari 2020 in dienst zijn getreden.

Vanaf 1 januari 2020 mogen werkgevers in beginsel het lage percentage WW-premie toepassen bij contracten voor onbepaalde tijd waarbij het niet om oproepkrachten gaat. De administratieve eisen betekenen dat uit een schriftelijk contract moet blijken dat er sprake is van een vast dienstverband. Dit kan een arbeidscontract zijn of een aanvulling hierop. Dit moet door werkgever en werknemer zijn ondertekend.

Omdat veel werkgevers niet in staat zijn om tijdig voor alle werknemers aan deze administratieve verplichting te voldoen, is hiervoor drie maanden extra uitstel mogelijk. Dit betekent dat dan voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd toch alvast het lage WW-percentage toegepast mag worden.

Uiterlijk op 1 april 2020 moet wel voldaan zijn aan de eisen en moet uit stukken blijken dat er uiterlijk op 31 december 2019 al sprake was van een vast dienstverband. Zo niet, dan is alsnog met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 het hoge WW-percentage verschuldigd.

4. Drempel verhoogd van investeringsbedrag KIA

Als je investeert, heb je als ondernemer in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Er geldt wel een aantal voorwaarden, waaronder een minimuminvesteringsbedrag. Dit bedrag is voor 2020 bepaald op € 2.401. Het maximuminvesteringsbedrag is voor 2020 bepaald op € 323.544. Boven dit bedrag krijg je dus geen KIA meer.

De KIA krijg je bovendien alleen voor investeringsgoederen waarop je moet afschrijven. Dit betekent dat het bedrijfsmiddel minstens € 450 moet kosten. Investeer je in 2020 in totaal dus minstens voor € 2.401 aan bedrijfsmiddelen die ieder minstens € 450 kosten, dan heb je recht op de KIA. Overigens krijg je niet op alle investeringsgoederen de KIA. Zo zijn bijvoorbeeld personenauto’s in beginsel uitgesloten.

5. Ook voor 2015 is heffing box 3 in strijd met Europees recht

De belasting op sparen en beleggen in box 3 is ook voor het jaar 2015 in strijd met het Europees recht. Het Hof Den Haag verbindt hieraan echter nog geen gevolgen. De heffing in box 3 ligt al langere tijd onder vuur. De heffing gaat namelijk uit van een verondersteld rendement dat met name wat betreft spaargelden de laatste jaren bij lange na niet wordt gehaald. Eerder besliste de Hoge Raad al dat ook voor de jaren 2013 en 2014 uitgegaan wordt van een verondersteld rendement dat te hoog is. Daarom is de heffing voor die jaren in strijd met het Europese recht. Dit geldt volgens het Hof dus ook voor 2015.

Het Hof vindt echter ook dat het aan de wetgever is om in te grijpen en laat de aanslagen dan ook in stand. Volgens het Hof hoeft er alleen ingegrepen te worden in situaties waarin sprake is van een individuele en buitensporige last. Dat was hier niet het geval. De rechter telt ook mee dat de wetgever inmiddels heeft aangekondigd dat de wet gewijzigd zal worden. Het voornemen is dat dit per 2022 gaat gebeuren. Ook heeft het kabinet aangegeven dat bekeken zal worden of en in hoeverre de heffing in box 3 voor de jaren tot 2017 nog hersteld kan worden en of burgers de te veel betaalde belasting nog terug kunnen krijgen.

6. Nieuwe Energielijst 2020 bekend

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op RVO.nl de Energielijst voor 2020 bekendgemaakt. De Energielijst bevat alle bedrijfsmiddelen waarop ondernemers de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen krijgen.

De EIA is een fiscale faciliteit die bedoeld is om energiezuinige investeringen te stimuleren. De Energielijst bevat zeven categorieën aan bedrijfsmiddelen, te weten: bedrijfsgebouwen, processen, transportmiddelen, duurzame energie, energiebalancering, energietransitie en energieadvies.

Net als in 2019 bedraagt de EIA in 2020 45% van het investeringsbedrag. De EIA geldt alleen voor nieuwe bedrijfsmiddelen. De extra aftrek van 45% komt boven op de normale afschrijvingen op het bedrijfsmiddel. Daarbij geldt dat het bedrijfsmiddel alleen in aanmerking komt voor de EIA indien het ten minste € 2.500 kost. Het maximumbedrag aan investeringen waarover je EIA kunt krijgen, bedraagt in 2020 € 124 miljoen.

Meer artikelen